มก.ฉกส. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดทําต้นแบบกระบวนการการผลิตอาหารปลอดโรคเพื่อคนไทย รับมือ “โควิด-19” ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
มก.ฉกส. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดทําต้นแบบกระบวนการการผลิตอาหารปลอดโรคเพื่อคนไทย รับมือ “โควิด-19” ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและ อุตสาหกรรมเกษตร นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณบดี และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดทําต้นแบบกระบวนการการผลิตอาหารปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เตรียมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค และเพื่อสุขภาพของประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

มก.ฉกส. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดทําต้นแบบกระบวนการการผลิตอาหารปลอดโรคเพื่อคนไทย รับมือ “โควิด-19” ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครโดยโครงการดังกล่าว เกิดจากแนวคิดของทางคณะฯ ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะและป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคในระหว่างประกอบอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือประชาชนทั่วไปที่ทําอาหารรับประทานเอง ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(COVID-19) จึงมอบหมายให้ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและ โภชนาการ จัดทําต้นแบบกระบวนการการผลิตอาหารปลอดภัย รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน ดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังในการช่วยกันลดการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

มก.ฉกส. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดทําต้นแบบกระบวนการการผลิตอาหารปลอดโรคเพื่อคนไทย รับมือ “โควิด-19” ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

สำหรับต้นแบบกระบวนการการผลิต จะเน้นความปลอดภัยตั้งแต่การดูแลความสะอาดของผู้ปรุง การทำความสะอาดวัตถุดิบ ขั้นตอนการปรุงอาหารที่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อน การบรรจุอาหารอย่างถูกวิธี รวมถึงการขนส่ง (กรณีที่มีผู้รับจ้างขนส่งมารับอาหาร) รวมถึงขั้นตอนการส่งให้ถึงมือผู้บริโภคให้ปลอดภัย และผู้บริโภคจะมีวิธีการรับประทานอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

มก.ฉกส. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดทําต้นแบบกระบวนการการผลิตอาหารปลอดโรคเพื่อคนไทย รับมือ “โควิด-19” ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

นับเป็นการเตรียมความพร้อม หากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 คณะฯได้มีการถ่ายทําวิดีโอขั้นตอนการทําอาหารปลอดภัยฯ เตรียมเผยแพร่ไปยังประชาชนผ่านช่องทาง Youtube Facebook Line ซึ่งสามารถเปิดชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาและส่งต่อไปยังผู้อื่นจำนวนมากเพื่อให้ทุกคนมีความรู้ในการประกอบอาหารได้อย่างปลอดภัย

มก.ฉกส. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดทําต้นแบบกระบวนการการผลิตอาหารปลอดโรคเพื่อคนไทย รับมือ “โควิด-19” ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้ ภายหลังจากการถ่ายทําวิดีโอ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้นําอาหารที่ผลิตจากกระบวนการต้นแบบดังกล่าวไปมอบให้แก่ ตัวแทนบุคลากร ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เพื่อเป็นกําลังใจที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อประชาชนชาวสกลนครอย่างเต็มกําลังความสามารถ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated