‘ชื่น-เลย คอฟฟี่’ กาแฟออร์แกนิคแห่งแรกของ จ.เลย กระแสตอบรับดีออเดอร์พุ่ง เตรียมขยายพื้นที่ปลูกและเพิ่มช่องทางจำหน่าย
‘ชื่น-เลย คอฟฟี่’ กาแฟออร์แกนิคแห่งแรกของ จ.เลย กระแสตอบรับดีออเดอร์พุ่ง เตรียมขยายพื้นที่ปลูกและเพิ่มช่องทางจำหน่าย

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน “กาแฟออร์แกนิค” (Organic Coffee) เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับกระแสความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะไม่ใช้สารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตอบโจทย์ผู้บริโภคกาแฟที่รักสุขภาพได้เป็นอย่างดี เกษตรกรจึงหันมาปลูกกาแฟออร์แกนิคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดเลยเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรในพื้นที่รวมกลุ่มในรูปของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน ปลูกกาแฟโรบัสต้าออร์แกนิค 100% จนประสบผลสำเร็จ เป็นแห่งแรกของจังหวัดเลย เป็นต้นแบบของวิสาหกิจชุมชนจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลผลิต สร้างรายได้ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

‘ชื่น-เลย คอฟฟี่’ กาแฟออร์แกนิคแห่งแรกของ จ.เลย กระแสตอบรับดีออเดอร์พุ่ง เตรียมขยายพื้นที่ปลูกและเพิ่มช่องทางจำหน่าย
นางอัญชนา ตราโช

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) ติดตามสถานการณ์การผลิตกาแฟโรบัสต้าออร์แกนิค ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน พบว่า เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกร 20 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 300 ไร่ ให้ผลผลิต 23.4 ตัน/ปี มีต้นทุนการผลิต 4,487.64 บาท/ไร่ (เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปีที่ 3) ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ระหว่างเดือน ธ.ค.-ก.พ. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 78 กก./ไร่ ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 816.36 บาท/ไร่ ผลผลิตเกือบทั้งหมดทางกลุ่มจะจำหน่ายในรูปของสารกาแฟ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 70 บาท/กก. ปริมาณ 67% จำหน่ายให้แก่ผู้รวบรวมตัวแทนเกษตรกร และอีก 29% จำหน่ายให้แก่พ่อค้าในท้องถิ่น ซึ่งมารับซื้อถึงพื้นที่แล้วนำไปส่งขายให้กับโรงงานแปรรูป ส่วนผลผลิตที่เหลือไม่ถึง 5% ทางกลุ่มนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น เมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟสด กาแฟคั่วบดในซองดริป ชาดอกกาแฟ และสบู่กาแฟสมุนไพร ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ชื่น-เลย คอฟฟี่” โดยจำหน่ายผ่านหน้าร้าน ชื่น-เลย คอฟฟี่ ตั้งอยู่ในอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย และผ่านทางออนไลน์ Facebook วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน รวมถึงมีการออกบูธตามงานต่างๆ ปัจจุบันสินค้ามียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 60,000 บาท/ปี

‘ชื่น-เลย คอฟฟี่’ กาแฟออร์แกนิคแห่งแรกของ จ.เลย กระแสตอบรับดีออเดอร์พุ่ง เตรียมขยายพื้นที่ปลูกและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสำหรับกาแฟโรบัสต้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน มีจุดเด่นในเรื่องของการเป็นกาแฟออร์แกนิค 100% ทางกลุ่มให้ความใส่ใจการผลิตในทุกขั้นตอน พื้นที่ปลูกผ่านการตรวจสอบจาก Central Lab Thai หน่วยงานภายใต้การสนับสนุนของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อน มีการดูแลรักษาต้นกาแฟอย่างดี และคัดเลือกเก็บเฉพาะเมล็ดที่สุกแล้วเท่านั้นเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ที่สำคัญยังผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับสี่ดาว ประเภทเครื่องดื่มอีกด้วย

‘ชื่น-เลย คอฟฟี่’ กาแฟออร์แกนิคแห่งแรกของ จ.เลย กระแสตอบรับดีออเดอร์พุ่ง เตรียมขยายพื้นที่ปลูกและเพิ่มช่องทางจำหน่าย
นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท

ด้าน นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการ สศท.3 กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาด้วง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจปลูกกาแฟออร์แกนิคให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งในอนาคตทางกลุ่มมีแนวโน้มจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านหันมาปลูกกาแฟออร์แกนิคมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเตรียมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายออนไลน์มากขึ้น เพื่อขยายฐานลูกค้า รวมถึงให้ผู้บริโภคทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวก ง่าย และรวดเร็ว สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตกาแฟออร์แกนิค ทางกลุ่มยินดีให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานได้ หรือขอคำปรึกษาได้ที่นางสุปราณี มืดทับไทย ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 บ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โทร. 095-541-2945

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated