ก.เกษตรฯ บูรณาการทุกหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ย้ำสินค้าเกษตรและอาหารไม่ขาดแคลน
ก.เกษตรฯ บูรณาการทุกหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ย้ำสินค้าเกษตรและอาหารไม่ขาดแคลน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทย รวมถึงความกังวลและความเชื่อมั่นในการมีอาหารและสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการอุปโภคบริโภคในประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้มอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลผลผลิตสินค้าเกษตรแบบรายจังหวัด โดยลงลึกถึงระดับตำบลในสินค้าพืช และระดับอำเภอในสินค้าปศุสัตว์และประมง

ก.เกษตรฯ บูรณาการทุกหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ย้ำสินค้าเกษตรและอาหารไม่ขาดแคลน

ทั้งนี้ สศก. ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อสำรวจและจัดทำเป็นชุดข้อมูลสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการวางแผนด้านนโยบายของแต่ละจังหวัดในการตรวจสอบปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีภายในจังหวัด สามารถบริหารจัดการสินค้าและกระจายสินค้าให้ถึงมือประชาชนในจังหวัดได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนคนไทยมั่นใจว่ามีอาหารสำหรับบริโภคอย่างเพียงพอ และลดความตื่นตระหนกในการซื้อสินค้ากักตุนเกินความจำเป็น

ก.เกษตรฯ บูรณาการทุกหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ย้ำสินค้าเกษตรและอาหารไม่ขาดแคลน
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

จากการติดตามสถานการณ์ของ สศก. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าเกษตรและอาหารยังมีเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน และยังสามารถรักษาระดับการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง โดยหากมองถึงสถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญไทย เช่น ทุเรียน และมังคุด ซึ่งผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ ยังคงสามารถส่งขายไปตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนที่กำลังทยอยเปิดด่านชายแดน หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย และประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ การส่งออกข้าว และอาหารสำเร็จรูป ยังมีความต้องการซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการค้าส่งออกสินค้าเกษตร 2 เดือนของไทยไปตลาดโลกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 รวมมูลค่า 179,011 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ข้าว น้ำตาล อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ และผลไม้ โดยตลาดสำคัญยังคงเป็นอาเซียน 46,638 ล้านบาท รองลงมา คือ ตลาดจีน 29,055 ล้านบาท ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

ก.เกษตรฯ บูรณาการทุกหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ย้ำสินค้าเกษตรและอาหารไม่ขาดแคลน
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว

ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของโลก ส่งผลให้หลายประเทศดำเนินมาตรการปิดด่านพรมแดนทางบกและระงับการขนส่งคนและสินค้าทั้งทางบกและทางอากาศ อาจส่งผลกระทบทำให้การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรตามเส้นทางบกและอากาศลดลง และเปลี่ยนเป็นขนส่งทางเรือมากขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและการตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศ ช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยให้มีปริมาณและมูลค่าสูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทย เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated