กรมส่งสริมการเกษตร เผยรายชื่อ “เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563”
สาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขา/ประเภท รวม 36 สาขา/ประเภท เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตรประจำทุกปี ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความสามารถเชิงประจักษ์ทั้งในด้านมีความคิดริเริ่ม กล้าฟันฝ่าอุปสรรค มีความเป็นผู้นำ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจการทางด้านการเกษตรอย่างขยันขันแข็ง เพื่อให้กิจการด้านการเกษตรประสบผลสำเร็จ ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรของตนเอง โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 8 สาขา ปรากฏผลดังนี้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

เกษตรกรดีเด่น
1. สาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย ปลูกพืชหลัก คือ ลำไย ที่อยู่ เลขที่ 189 หมู่ที่ 1 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนโทรศัพท์ 081 951 4659

2. สาขาอาชีพทำไร่ ได้แก่ นายไชยสรรค์ อภัยนอก ปลูกพืชหลัก คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่อยู่ เลขที่ 177/1 หมู่ 8 บ้านหนองตอ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 081 266 1826

นายไชยสรรค์ อภัยนอก
นายไชยสรรค์ อภัยนอก

3. สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายบุญล้วน โพนสงคราม ปลูกพืชหลัก คือ ทำนา จำนวน 8 ไร่ สวนยางพารา จำนวน 7 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก จำนวน 5 ไร่ สวนไผ่เลี้ยง จำนวน 2 ไร่ และไผ่บงหวาน จำนวน 1 ไร่ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 188 ม.8 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 063 909 3722

นายบุญล้วน โพนสงคราม
นายบุญล้วน โพนสงคราม

สถาบันเกษตรกร
1. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายจิตตรง ธนันชัย ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง ที่อยู่บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 088 414 0781

นายจิตตรง ธนันชัย
นายจิตตรง ธนันชัย

2. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตร ได้แก่ นางสาวจรรยา สิงห์โคตร ประธานสภายุวเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา ที่อยู่บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 098 049 4860

นางสาวจรรยา สิงห์โคตร
นางสาวจรรยา สิงห์โคตร

3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง ที่ทำการกลุ่มเลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 062 654 0788

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง

4. กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต ที่ทำการกลุ่มเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076 381 947

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง

5. วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย ที่ทำการเลขที่ 46 หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 089 623 5156

วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย
วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

“กรมส่งเสริมการเกษตรขอร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับรางวัลในทุกสาขา และพร้อมจะผลักดันพี่น้องเกษตรกรรายอื่นๆ ให้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเป็นฟันเฟืองและเครือข่ายในการร่วมผลักดันภาคการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพของตนเองต่อไป” นายเข้มแข็ง กล่าว

กรมส่งสริมการเกษตร เผยรายชื่อเกษตรกรเตรียมรับรางวัลอันทรงคุณค่า “เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563”
กรมส่งสริมการเกษตร เผยรายชื่อเกษตรกรเตรียมรับรางวัลอันทรงคุณค่า “เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563”
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated