เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563
เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563

ข่าวโดย : นายอรรถสิทธิ์ ทองร่วง /สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

วันนี้ 3 มีนาคม 2563 นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์เครือข่าย ศพก.) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (บริเวณหน้าเขื่อนเขาค้อม) โดยมี นายสุเทพ หนูรุ่น เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ กล่าวรายงาน

นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่
นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน
นายอนุชา ยาอีด
นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เนื่องมาจากภาคการเกษตรของไทยจะเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเริ่มต้นปีเพาะปลูก ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูการผลิต อันจะทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีการใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ในการทำการเกษตรประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้นในทุกอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ที่สอดคล้องกับการผลิตสินค้าหลัก และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และ ฐานการเรียนรู้ และให้มีศูนย์เครือข่ายกระจายอยู่ในทุกตำบลในปี 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ได้คัดเลือกพื้นที่ของนายประภาส ธรรมศรี หมู่ที่ 6 ตำบลเขาคราม ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่

นายสุเทพ หนูรุ่น เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ กล่าวรายงาน
นายสุเทพ หนูรุ่น เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ กล่าวรายงาน

เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีสถานีเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละสถานี จะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ โดยมีจำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน สถานีเรื่องดินและปุ๋ยสถานีการจัดการศัตรูพืช สถานี เรื่องบัญชีครัวเรือน และสถานีเรื่องอาชีพเสริมในครัวเรือนเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงองค์ความรู้ กิจกรรมทางการเกษตร และการให้บริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นในการถ่ายทอดความรู้ มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 200 คน ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง โดยยึดหลักพอเพียง ความพอดีกับศักยภาพของตนเอง บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความเอื้ออาทรต่อคนอื่นๆ ในสังคมต่อไปเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated