สหกรณ์จังหวัดแพร่ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ สยามคูโบต้า-ตอนิมิตร
สหกรณ์จังหวัดแพร่ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ สยามคูโบต้า-ตอนิมิตร

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวนัฐรียา ทรัพย์สุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการ และ นายชยันต์ สุวิวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมกับกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมและร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์กับกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ตอนิมิต ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ในการนำเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ซึ่งเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นปีแรกของโครงการจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,757,000 บาท ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี สามารถส่งขายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จนได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับศูนย์ (ภาคเหนือตอนบน) ทำให้สมาชิกของกลุ่มมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

สหกรณ์จังหวัดแพร่ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ สยามคูโบต้า-ตอนิมิตร

ซึ่งจังหวัดแพร่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 31 มีนาคม 2564 รวม 5 ปี) จำนวน 32 ล้าน ปัจจุบันให้บริการเงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกรรวม 310 สัญญา เป็นเงินกู้หมุนเวียน 111 ล้านบาท สามารถเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 80 ของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดในจังหวัดแพร่

สหกรณ์จังหวัดแพร่ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ สยามคูโบต้า-ตอนิมิตร สหกรณ์จังหวัดแพร่ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ สยามคูโบต้า-ตอนิมิตร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated