นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ ปัจจุบัน อายุ 48 ปี
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ ปัจจุบัน อายุ 48 ปี

คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ เป็น “กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย” โดยผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ ปัจจุบัน อายุ 48 ปี

ประวัติการทำงาน : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน

 • 1 ต.ค. 2562 – 1 มี.ค.2563  รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
 • พ.ศ. 2561-  1 มี.ค.2563            รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายบริหารสินทรัพย์และNPLs กำกับดูแลสายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานบริหารสินทรัพย์ กำกับดูแลสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และกำกับดูแลโครงการ Core Business Process System & ERP
 • พ.ศ. 2560 – 2561           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานสารสนเทศและสนับสนุนการบริหาร
 • พ.ศ. 2559 – 2560          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานช่วยบริหาร
 • พ.ศ. 2553 – 2558           ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ
 • พ.ศ. 2550 – 2552          ผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้
 • พ.ศ. 2546 – 2549          รองผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2547-2549      นิติศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2538-2540      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2536-2539      วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) Biotechnology, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2532-2535      วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) Bio-Chemistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • พ.ศ. 2562        หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ.2561         หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (ปปร.22) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ.2560        Director Certification Program(DCP) #245/
 • พ.ศ.2559        Leadership Succession Program (LSP 6)
 • พ.ศ.2557         Thammasart Leadership Program (TLP 4)
 • พ.ศ.2553         Financial Executive Development Program (Finex21) from the Thai Institute of Banking and Finance Association.
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated