กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาปนาครบรอบ ๖๘ ปี มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้แก่สหกรณ์และเกษตรกร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาปนาครบรอบ ๖๘ ปี มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้แก่สหกรณ์และเกษตรกร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๘ ปี โดยได้รับเกียรติจากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาปนาครบรอบ ๖๘ ปี มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้แก่สหกรณ์และเกษตรกรเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี พร้อมมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคัดเลือกจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ผู้มีความประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การมีจิตสาธารณะ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นเป็นผลดีแก่ราชการ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๖ รายโดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้การต้อนรับ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และประชาชน ให้เกิดความโปร่งใส เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสม ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินการบัญชีแก่คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีทักษะและความสามารถในการวางแผนชีวิตของครอบครัวทั้งในด้านการออม การใช้จ่าย การก่อหนี้และการจัดการความเสี่ยง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม อยู่ได้อย่างมีความสุข พอกินพอใช้ สร้างภูมิคุ้มกันความจนด้วยการทำบัญชี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มุ่งเน้นการทำงานไปที่การตรวจสอบเพื่อป้องกันและควบคุมการทุจริตภายในสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์เป็นสถาบันที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน หากเกิดการทุจริตจะก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประชาชนโดยตรง การทำงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงเป็นกลไกสำคัญในการตรวจหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการทุจริตของสหกรณ์ ซึ่งหากสามารถตรวจพบแต่เนิ่นๆ และอย่างทันท่วงที ก็จะสามารถระงับยับยั้ง หรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนได้ นอกจากนี้ ได้มุ่งหวังให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ร่วมกันบูรณาการนำพาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ก้าวเดินอย่างมั่นคง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน รวมทั้งเน้นย้ำความสำคัญของงานด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีสู่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และประชาชน ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ สามารถนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อนำพาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาปนาครบรอบ ๖๘ ปี มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้แก่สหกรณ์และเกษตรกร
ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยปี ๒๕๖๓ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบการสถาปนาปีที่ ๖๘ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คือ “ภายในปี ๒๕๖๕ สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้” โดยวางแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ อาทิ

  • ด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งผู้ที่จะใช้ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และเท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชี เพื่อสร้างความถูกต้อง ชอบธรรม ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ได้แก่ Audit Tools เครื่องมือการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หรือเครื่องมือและเทคนิคการตรวจสอบโดยคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม ACL, CATs รวมทั้งการใช้ Microsoft Excel ในการเลือกตัวอย่างและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้รวดเร็วขึ้น ได้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีระหว่างปีและประจำปี และสร้าง CYBER AUDITOR ผู้สอบบัญชีที่มีสมรรถนะด้านไอทีในระดับสูงให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาเสริมการทำงานสอบบัญชี ช่วยในการปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งนำนวัตกรรมต่างๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการเงินการบัญชีและมีการควบคุมภายในที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส
  • ด้านการสอนแนะการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร เยาวชน เด็กนักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น และทำบัญชีอย่างยั่งยืน สามารถวางแผนการลงทุนและการผลิตได้ดียิ่งขึ้น รู้รายรับ-รายจ่าย สามารถนำข้อมูลไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในครอบครัวและชุมชน กระตุ้นให้เกิดการออม เป้าหมายหลักคือ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความคิด “บัญชี ๓ มิติ ฐานรากของคำว่าพอ” ซึ่งประกอบด้วย มิติรู้ตนเอง มิติรู้สภาพแวดล้อม และมิติรู้อนาคต ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีจะส่งผลให้เกิดช่องทางในการออมและเพิ่มรายได้ เป็นการสร้างวินัยให้ตนเองและครอบครัว นำไปสู่ความสุขที่เกิดจากความพอเพียงในชีวิต

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาปนาครบรอบ ๖๘ ปี มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้แก่สหกรณ์และเกษตรกร

ทั้งนี้ ในการจัดงานครบรอบวันสถาปนาดังกล่าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่มาร่วมงาน ณ จุดคัดกรองบริเวณทางเข้า ติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือภายในบริเวณงาน และแจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้ที่มีอาการไอหรือจาม และยังได้ออกประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated