สยามคูโบต้า เดินหน้าสู่ชุมชน...เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯตอนิมิต จ.แพร่ และจะเปิดที่เพชรบูรณ์เร็วๆนี้
สยามคูโบต้า เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ตอนิมิต “ชุมชนต้นแบบ” ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนแห่งแรกของภาคเหนือ

สยามคูโบต้า ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ตอนิมิตร แห่งแรกในภาคเหนือ ถือเป็น “ชุมชนต้นแบบ” ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย โชว์จุดเด่นผู้นำผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ชูระบบ KUBOTA (Agri) Solutions ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้น ณ ที่ทำการศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ตอนิมิตร ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายศรัทธา ศรีทิพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ในนามของตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มากล่าวแสดงความยินดี และ นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภารณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ

โดยในงานนอกจากจะมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงแล้ว ยังมีพี่น้องเกษตรกรหลายหมู่บ้านมาร่วมงานและในงานยังได้จัดให้มีการออกร้านค้าของกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งหน่วยงานราชการมาจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้อีกด้วย

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธี
ถ่ายภาพร่วมกันกับ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธี
สยามคูโบต้า เปิดศูนย์เรียนรู้แห่งแรกของภาคเหนือ

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า สยามคูโบต้ามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย จึงได้ดำเนินนโยบายเพื่อตอบแทนสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 สยามคูโบต้ามุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง จึงเกิดเป็น “โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า” หรือ SIAM KUBOTA Community Enterprise (SKCE) โดยคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทำงานร่วมกันระหว่างสยาม

คูโบต้ากับกลุ่มเกษตรกร นำไปสู่การช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตในการทำการเกษตร ส่งเสริมให้ชุมชนมีความอยู่ดีกินดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมาสยามคูโบต้าได้เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้าทั้งสิ้นจำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งออกเป็นจังหวัดศรีสะเกษ 2 แห่งและจังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ซึ่งสยามคูโบต้าให้การส่งเสริมกิจกรรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทำให้ทั้ง 3 ศูนย์ฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ทีมงานสยามคูโบต้า กับกลุ่มชุมชนบ้านตอนิมิตร
ทีมงานสยามคูโบต้า กับกลุ่มชุมชนบ้านตอนิมิตร

สำหรับในปีนี้ สยามคูโบต้าจึงเดินหน้าเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ตอนิมิตร ณ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งที่สี่ และยังเป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ ซึ่งได้นำระบบ KUBOTA (Agri) Solutions การจัดการเกษตรกรรมครบวงจรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้ามาใช้ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ตอนิมิตร เป็น “ชุมชนต้นแบบ” ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย โดยมีความโดดเด่นด้านมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพในระดับประเทศ และยังมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตรภายในชุมชนด้วยระบบการรวมกลุ่ม สามารถแก้ปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจรได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ถือเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีแผนเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้าที่มีความพร้อมอีกแห่งของภาคเหนือ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้” นายสมศักดิ์ กล่าว

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าฯจังหวัดแพร่ ประธานในพิธี
นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าฯจังหวัดแพร่ ประธานในพิธี

ด้าน นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธี เปิดเผยว่า “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ตอนิมิตร ถือเป็นศูนย์ฯ แห่งแรกในภาคเหนือ โดยมีหน่วยงานภาครัฐช่วยสนับสนุนให้ชุมชนแห่งนี้เติบโตและประสบความสำเร็จ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกหน่วยงานมีบทบาทร่วมกันในการสร้างสังคมเกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างความรู้ และสร้างอาชีพผ่านการพัฒนาบุคลากรในชุมชน รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อให้เข้าถึงการทำเกษตรกรรมในชุมชนได้อย่างแท้จริง”

นายศรัทธา ศรีทิพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ในนามตัวแทนกระทรวงเกษตรฯ กล่าวแสดงความยินดี
นายศรัทธา ศรีทิพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่

นายศรัทธา ศรีทิพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำ ฃทั้งระบบและการพัฒนาการเกษตรอย่างบูรณาการ ยกระดับการเพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกษตรกรรู้จักใช้ระบบการตลาดนำการผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการขยายโอกาสให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตร ขอแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร และขอขอบคุณบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ และยังคัดเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ตอนนิมิต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้สามารถพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

นายสุนทร จำรูญ ประธานกลุ่มตอนิมิตร
นายสุนทร จำรูญ ประธานกลุ่มตอนิมิตร

นายสุนทร จำรูญ ประธานกลุ่มตอนิมิตร เปิดเผยว่า “กลุ่มตอนิมิตรผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ทั้งข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลืองและพืชผัก และได้รับการยอมรับว่าสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเด่นในระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายคือ “พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เรียนรู้เทคนิคและวิธีการทำเกษตรสมัยใหม่ จนสามารถพึ่งพาตนเองได้” ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากสยามคูโบต้าในเรื่องความรู้ด้านเกษตร การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การสร้างรายได้เพิ่ม และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข้ง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนดีขึ้น”

ประธานในพิธีเดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประธานในพิธีเดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน

หลังจากพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ จบลง ทางสยามคูโบต้า และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ได้นำนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เดินชมศูนย์เรียนรู้จนครบทั้ง 14 สถานี ต่อจากนั้นได้เดินไปเยี่ยมชมร้านค้าของพี่น้องเกษตรกรและชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการต่างๆ

นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภารณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภารณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ในตอนท้าย นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภารณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สยามคูโบต้ามุ่งมั่นพัฒนากลุ่มเกษตรเพื่อสร้างเป็นชุมชนต้นแบบทางการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาวิธีการทำเกษตรที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรในชุมชนมีความกินดีอยู่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ และประยุกต์เครือข่ายอาชีพในชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน เกิดการพัฒนาทั้งชุมชน และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated