กระทรวงเกษตรฯเชื่อมโลก เปิด Rice GIS แอพข้อมูลทางภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านข้าวไทย เพียงคลิกเดียวได้ข้อมูลครบทั้งภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม น้ำฝนอากาศ ช่วยยกระดับชาวนาก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรมว.เฉลิมชัย

 

14770 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) มีเป้าหมายในการสร้าง Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ กรมการข้าวซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชาวนา ผู้ประกอบการด้านข้าว จึงได้มีแนวความคิดในการพัฒนาระบบการบริการข้อมูลให้มีความทันสมัย เน้นการบริการประชาชน และบุคลากรภายในกรมการข้าวให้ได้รับความสะดวกในการขอข้อมูลจากกรมการข้าว

น.ส.ภัทรนภา สกุณวัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว กล่าวว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการเปิดใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น Rice GISเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยระบบดังกล่าวมีการรวบรวมข้อมูลทาง Geo-Infomatics หรือข้อมูลทางภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านข้าว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแสดงข้อมูล และเรียกค้นข้อมูลต่างๆ ในภารกิจของกรมการข้าวผ่านทาง Web Browser และ Mobile Application ข้อมูลที่อยู่ในระบบ Rice GIS ได้ออกแบบในลักษณะของ Framework ที่มี 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากร สภาพแวดล้อม สภาพน้ำฝน-อากาศ (GIS Based for Rice GIS) ด้านเกษตรกร สหกรณ์ (GIS Based Framework 2) และด้านภารกิจ และนโยบาย (Data layers shapefile for Rice GIS) ซึ่งมีความทันสมัย ใช้งานง่าย และเป็นปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานทั้งสิ้น จำนวน 4,576 คน

น.ส.ภัทรนภา สกุณวัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว
น.ส.ภัทรนภา สกุณวัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว

น.ส.ภัทรนภา กล่าวอีกว่า ระบบ Rice GIS นับเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับการใหบริการประชาชนเพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้ง เป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆของกรมการข้าวได้ในระดับตำบล ระดับอำเภอ และในระดับจังหวัด ซึ่งสามารถค้นหาตำแหน่งของศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวได้อีกด้วย ซึ่ง Rice GIS จะแสดงผลข้อมูลสถิติต่างๆของชั้นของมูลแต่ละชั้นของกรมการข้าว โดยผู้ใช้สามารถเลือกแสดงข้อมูลทางสถิติของชั้นข้อมูลในแต่ละชั้นได้ ระบบจะประมวลผลออกมาในรูปแบบกราฟแท่ง และตารางข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานได้ทันทีเพียง export ชั้นข้อมูลของกรมการข้าวในรูปแบบ Zip File และนำเปิดด้วยซอฟต์แวร์ GIS เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ricegis.ricethailand.go.th/RICEGIS หรือเว๊บไซต์ของกรมการข้าว www.ricethailand.go.th แน่นอนว่า Rice GIS เว็บแอพพลิเคชั่น เป็น 1 ในนโยบาย Quick Win ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนางานภาครัฐและการบริการประชาชน โดยจะมีแอพพลิเคชั่นด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆอีกมากมายที่อยู่ภายใต้ One APP เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated