กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยปั้นหมอพืช 37 จังหวัด ลั่นปี 64 ครบทุกจังหวัด 882 อำเภอ
กรมส่งเสริมการเกษตร ปั้นหมอพืช 37 จังหวัด ลุยงานคลินิกพืช ลั่นปี 64 ครบทุกจังหวัด 882

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืช มีความสำคัญต่อการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกรมฯ ได้เปิดอบรมหมอพืชและเปิดให้บริการคลินิกพืช มาตั้งแต่ปี 2562 ใน 19 จังหวัด 230 อำเภอ รวม 258 คลินิก ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมแล้วกรมส่งเสริมการเกษตร ลุยปั้นหมอพืช 37 จังหวัด ลั่นปี 64 ครบทุกจังหวัด 882 อำเภอ

ด้าน นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตร การสร้างหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จ.ขอนแก่น ว่า จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี และในปี 2563 จึงได้วางเป้าหมายการอบรมเจ้าหน้าที่อารักขาพืชเพิ่มอีก 18 จังหวัด 226 อำเภอ โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น และหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น จะเปิดให้บริการอีก 224 คลินิก และครบ 882 อำเภอ ทั่วประเทศ ในปี 2564 ทั้งนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะรับผิดชอบงานอารักขาพืชเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยเน้นหลักสูตรให้มีความเข้มข้น เช่น การวินิจฉัยสาเหตุอาการผิดปกติของพืช การจัดการศัตรูพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี รวมถึงลักษณะอาการผิดปกติที่พบได้ทั่วไปในพืช เป็นต้น

สำหรับ กรมส่งเสริมการเกษตรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืชที่ชัดเจน โดยมีกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นศูนย์กลาง มีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาพืชอยู่ในทุกอำเภอและจังหวัด ซึ่งปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการเข้าทำลายของศัตรูพืชทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้พืชอ่อนแอ ผลผลิตการเกษตรเกิดความเสียหายและมีปริมาณลดลง จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพการจัดการศัตรูพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยปั้นหมอพืช 37 จังหวัด ลั่นปี 64 ครบทุกจังหวัด 882 อำเภอ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated