มันสําปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 80 เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ ที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์เกษตรศาสตร์ 75 กับพันธุ์ระยอง 11 ในปี พ.ศ 2557 ปลูกทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน จำนวน 32 สถานที่ ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5.8 ตันต่อไร่ มี

ปริมาณแป้งในหัวสดเฉลี่ย 32 เปอร์เซ็นต์และผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1.75 ตันต่อไร่ สูงกว่ามันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ CMR 43-0 8-89 ลงหัวเร็ว เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป สามารถปลูกและปรับตัวได้ดี ทนต่อสภาวะฝนทิ้งช่วง และทนต่อสภาวะหัวเน่าเมื่อฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ต้นพันธุ์เมื่อตัดแล้วสามารถเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานานก่อนปลูก เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายและดินออกทราย

เขาล่ะ..."สกล ฉายศรี" ผู้ชำนาญการพิเศษ และในฐานะนักปรับปรุงพันธุ์ มันสําปะหลัง เกษตรศาสตร์ 80
เขาล่ะ…”สกล ฉายศรี” ผู้ชำนาญการพิเศษ และในฐานะนักปรับปรุงพันธุ์ มันสําปะหลัง เกษตรศาสตร์ 80

ทั้งนี้ ผลงานการปรับปรุงพันธุ์ มันสําปะหลัง พันธุ์เกษตรศาสตร์ 80 นับว่าเป็นนวัตกรรมเด่น จะเปิดตัวในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 31 มกราคม – วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

แปลงปลูกทดลอง
แปลงปลูกทดลอง
เกษตรกรพอใจมาก
เกษตรกรพอใจมาก

ดูชัดๆ ข้อมูลมันสําปะหลัง “พันธุ์เกษตรศาสตร์ 80”

ข้อมูล : นายสกล ฉายศรี ผู้ชำนาญการพิเศษ และในฐานะนักปรับปรุงพันธุ์ มันสําปะหลัง เกษตรศาสตร์ 80 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated