เกษตรยุคเฉลิมชัยเร่งตั้งสถาบันกุ้งมุ่งพัฒนากุ้งพรีเมี่ยม
เกษตรยุคเฉลิมชัยเร่งตั้งสถาบันกุ้งมุ่งพัฒนากุ้งพรีเมี่ยม

วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 07.30 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. กระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดงานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 24 ที่ โรงแรมเคพีแกรนด์โฮเต็ล โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายอำพันธ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายถาวร โสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง และนายทิวา ลิ้มทอง นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันท์ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี นักวิชาการกุ้งจากภาครัฐและเอกชน สมาคม-สมาพันธ์ผู้เลียงกุ้ง ผู้ประกอบการกุ้ง จากทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนา

เกษตรยุคเฉลิมชัยเร่งตั้งสถาบันกุ้งมุ่งพัฒนากุ้งพรีเมี่ยมทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจัทบุรีได้กล่าวต้อนรับและอธิบายถึงความสำคัญของกุ้งจันทบุรี ที่เป็นสินค้าสำคัญของประเทศด้วยปริมาณ 17,000 ตัน ส่วนนายทิวา ลิ้มทอง นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีกล่าวว่าการจัดงานกุ้งจันท์ ครั้งที่ 24 นี้ เป็นงานสัมมนาวิชาการ เพื่อ”กลับสู่พื้นฐาน นำหลักการ สร้างอนาคต “.โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการได้แก่ 1.เสริมสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนของปู้เลี้ยงกุ้ง 2.ยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงให้สอดคล้องกับ พรบ.ประมง ฉบับใหม่ 3.สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
และคาดหวังว่าจะเป็นปนะโยชน์แก่บุคลากรในแวดวงกุ้งทั้งหมด

เกษตรยุคเฉลิมชัยเร่งตั้งสถาบันกุ้งมุ่งพัฒนากุ้งพรีเมี่ยม

นายอลงกรณ์ กล่าวถึง ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ฟาร์มกุ้ง และชี้ให้เห็นปัญหาการเพาะเลี้ยงกุ้ง ในเรื่องต้นทุน และโรคกุ้งเป็นปัญหาใหญ่รวมทั้งค่าเงินบาท ส่วนการตลาดนั้นถือว่ากลับมาและเริ่มเติบโต ในขณะที่ผลผลิตกุ้งจะเพิ่มจากปีที่แล้ว 2.9 แสนตัน เป็น 3.5 แสนตัน ในปีนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่วออกกุ้งทะเลเป็นอันดับ6ของโลกและมั่นใจว่ากุ้งไทยจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนในอดีตอีกครั้งหนึ่งโดยจะใช้วิทยาการและเทคโนโลยีมาใช่มากขึ้น

เกษตรยุคเฉลิมชัยเร่งตั้งสถาบันกุ้งมุ่งพัฒนากุ้งพรีเมี่ยมนายอลงกรณ์ กล่าวว่า รมว. เกษตร ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมกุ้งตั้งแต่ต้นนำถึงปลายน้ำและในปีนี้จะจัดตั้งศูนย์เทคโนลีเกษตรและนวัตกรรมทุกจังหวัด โดยเฉพาะจันทบุรี จะจัดตั้งสถาบันกุ้งเพื่อพัฒนายกระดับกุ้งเข้าสู่กุ้งพรีเมี่ยม

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated