3 องค์กร ร่วมสร้างโอกาส ให้ผู้ต้องขัง นำร่องที่เรือนจำกลางคลองเปรม
กรมราชทัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย ร่วมขับเคลื่อนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาส ให้กับผู้ต้องขัง...
พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย แสดงเจตนารมณ์และร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงการประสานความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ ได้เข้าถึงองค์ความรู้ในศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ การส่งเสริมการทำงานให้กับผู้ต้องขังทั้งภายใน และภายนอกเรือนจำ ตลอดจนการรับผู้ที่พ้นโทษเข้าทำงาน ผ่านเครือข่ายของสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย เพื่อให้ผู้ต้องขังสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ได้รับการยอมรับจากสังคม มีอาชีพ และรายได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3 องค์กร ร่วมสร้างโอกาส ให้ผู้ต้องขัง
พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การดำเนินการแก้ไขฟื้นฟู พฤตินิสัยผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการยกระดับการปฏิบัติงาน ด้วยการพัฒนาระบบการจำแนกประเภทของผู้ต้องขัง ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไข ตามแผนการลงโทษ (Sentence Plan)  มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ มีศักยภาพที่สูงขึ้น พร้อมทั้งมีการเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานให้แก่ผู้ต้องขัง นอกจากนั้น ยังได้มีการพัฒนาแนวทางการประสานความร่วมมือ ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานภายนอก ในเรื่องของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ให้เป็นไปตามหลักทัณฑวิทยาและหลักสิทธิมนุษยชน3 องค์กร ร่วมสร้างโอกาส ให้ผู้ต้องขัง

สำหรับการจัดทำข้อตกลงการประสานความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง “การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาส ให้กับผู้ต้องขัง” กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทยในครั้งนี้  จะช่วยให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย ของกรมราชทัณฑ์ประสบผลสำเร็จในทุกมิติ ทั้งมิติด้านการพัฒนาความรู้ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ได้เข้าถึงองค์ความรู้ ที่อยู่ในคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในทุกศาสตร์วิชา มิติด้านการฝึกวิชาชีพและส่งเสริมการทำงานของผู้ต้องขังที่มีผู้ประกอบการ ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของผู้ต้องขังทั้งภายใน ภายนอกเรือนจำ รวมถึงการรับผู้ที่พ้นโทษเข้าทำงานผ่านเครือข่าย ผู้ประกอบการที่มีทุกสาขาอาชีพ ของสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย และด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกคนจะสามารถขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ เรือนจำกลางคลองเปรม จะเป็นเรือนจำนำร่องการขับเคลื่อนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขัง ภายใต้บันทึกข้อตกลงการประสานความร่วมมือดังกล่าว3 องค์กร ร่วมสร้างโอกาส ให้ผู้ต้องขัง

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยที่เข้าถึงผู้เรียน องค์ความรู้ และงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อน “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” สร้างความกินดี อยู่ดี ของคนในชาติ มีความพร้อมที่จะสนับสนุน และให้ความร่วมมือในด้านวิชาการ หลักสูตรการเรียน การสอน บุคลากร เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในรูปแบบการจัดการศึกษา การอบรม อาทิ การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การศึกษาในหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ทั้งในรูปแบบของชุดวิชา ซึ่งมีให้เลือกตามความสนใจของผู้เรียนมากกว่า 20 ชุดวิชา อาทิ ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและปลาสวยงาม ชุดวิชาสิ่งแวดล้อม ชุดวิชาสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 ชุดวิชาเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ ชุดวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนประเภท non degree สะสมหน่วยกิต (Credit bank) การให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพการเกษตร และการจัดแสดงสินค้าร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าให้กับตัวผู้ต้องขังทั้งในขณะที่อยู่ภายใน และภายนอกเรือนจำ อีกทั้งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ โดยได้รับการยอมรับจากสังคม มีอาชีพ และรายได้ และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก3 องค์กร ร่วมสร้างโอกาส ให้ผู้ต้องขัง

นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย กล่าวว่า เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาส ให้กับผู้ต้องขัง อย่างเป็นรูปธรรม สมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง อยู่รอด และเติบโตของ เอสเอ็มอี มีความพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านวิชาการ บุคลากร หลักสูตรกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง อาทิ การฝึกอบรมวิชาชีพตามความถนัดและความต้องการ การส่งเสริม ให้โอกาสในการพัฒนาผู้ต้องขัง ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการพึ่งตนเองได้ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ สนับสนุนการฝึกวิชาชีพ ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และในสถานประกอบการภายนอกเรือนจำ รวมถึงสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ภายหลังพ้นโทษ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ และการจัดแสดงสินค้าร่วมกัน โดยดำเนินการผ่านเครือข่ายสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย3 องค์กร ร่วมสร้างโอกาส ให้ผู้ต้องขัง นำร่องที่เรือนจำกลางคลองเปรม173 องค์กร ร่วมสร้างโอกาส ให้ผู้ต้องขัง นำร่องที่เรือนจำกลางคลองเปรม26103 องค์กร ร่วมสร้างโอกาส ให้ผู้ต้องขัง นำร่องที่เรือนจำกลางคลองเปรม3 องค์กร ร่วมสร้างโอกาส ให้ผู้ต้องขัง นำร่องที่เรือนจำกลางคลองเปรม

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated