กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขีดความสามารถ จนท. ยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป
กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขีดความสามารถ จนท. ยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร ว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาภาวะราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำ ผลผลิตเกษตรล้นตลาด คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการแข่งขันด้านการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น กระบวนการการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จึงมีความสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรได้ ประกอบกับปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลอดจนวิสาหกิจชุมชนจำนวนมาก ที่มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และจำหน่ายตามท้องตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังพบว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้มีคุณภาพที่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ประกอบการขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีผลิตการพัฒนามาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการผลิตสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ไม่ประสบความสำเร็จในที่สุด ดังนั้น จึงจัดให้มีการสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และส่วนกลาง จำนวน 149 คน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปสำหรับวิสาหกิจชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขีดความสามารถ จนท. ยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ ศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนให้สามารถเข้าสู่ตลาดและการแข่งขันได้ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรและระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็น Smart Product คือ ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูปมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด พร้อมแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะทิศทางสินค้าเกษตรแปรรูปยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค การดูแนวโน้ม (Trend) ของตลาดที่รองรับ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปสร้างมูลค่าสูง เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ของหวาน ยาและเครื่องสำอางจากสมุนไพร เป็นต้น รวมทั้งการสร้างแบรนด์หรือโลโกสินค้าให้มีเอกลักษณ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ สร้าง Story บอกเล่าที่มาคุณค่าของสินค้านั้น การเชื่อมโยงกับบริการและใช้ IOT ช่วยให้มีตลาดใหม่ทั่วโลกหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูปให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1) การดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 2) แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูปสู่การแข่งขันระดับสากล 3) คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และ 4) การตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปในยุคไทยแลนด์ 4.0

กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขีดความสามารถ จนท. ยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูปกรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขีดความสามารถ จนท. ยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated