CPFรับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษาไทย สนับสนุนโครงการ CONNEXT ED
CPFรับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษาไทย สนับสนุนโครงการ CONNEXT ED

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษาไทย แก่ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  ในงานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสานอนาคตการศึกษา – คอนเน็กซ์อีดี ประจำปี  2562 (CONNEXT ED Workshop 2019 : The Future of Education ) ในฐานะองค์กรภาคเอกชนผู้ร่วมขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาที่ยั่งยืน สนับสนุนโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ยกระดับการจัดการศึกษาของไทย ส่งเสริมเด็กดีและเด็กเก่ง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นำรุ่นใหม่ของบริษัท (School Partner)ร่วมวางแผนการศึกษากับผู้บริหารของสถานศึกษา โดยปัจจุบัน ซีพีเอฟได้สนับสนุนโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี รวม 295 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 33 องค์กรภาคเอกชน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว  กรุงเทพ ฯ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated