เตรียมจัดใหญ่งานมหกรรมผลิตภัณฑ์แพะแกะ แห่งประเทศไทย ที่สวนผึ้ง ราชบุรี
เตรียมจัดใหญ่งานมหกรรมผลิตภัณฑ์แพะแกะ แห่งประเทศไทย ที่สวนผึ้ง ราชบุรี

กรมปศุสัตว์จับมือเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ-แกะแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์แพะแกะยิ่งใหญ่ รับลมหนาว จิบนมอุ่น ชิมเนื้อนุ่ม 4 ภาค 4 ชาติ ที่ราชบุรี

เตรียมจัดใหญ่งานมหกรรมผลิตภัณฑ์แพะแกะ แห่งประเทศไทย ที่สวนผึ้ง ราชบุรี
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันแพะ แกะ เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยม และมีการเลี้ยงมากขึ้นทุกปี ในปี 2562 ประเทศไทยมี แพะจำนวน 832,533 ตัว เกษตรกร 65,855 ราย จำแนกเป็นแพะเนื้อ จำนวน 803,768 ตัว เกษตรกร 64,733 ราย แพะนมจำนวน 28,765 ตัว เกษตรกร 1,751 ราย ส่วนแกะ มี 70,089 ตัว เกษตรกร 6,632 ราย สถานการณ์ด้านการตลาด จากข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ แกะแห่งประเทศไทย มีการส่งออกแพะไปต่างประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ลาว มาเลเซีย ประมาณปีละ 150,000 – 200,000 ตัว/ปี ในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราคาเฉลี่ย 120 – 125 บาท/กิโลกรัม ภาคใต้ตอนบนราคาเฉลี่ย 140 – 150 บาท/กิโลกรัม ภาคใต้ตอนล่าง ราคาเฉลี่ย 160 บาท/กิโลกรัม โดยภาพรวมตลาดยังมีความต้องการแพะแกะอีกมาก ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนภาคเกษตร ตามโครงการ “ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” (แปลงใหญ่แพะเนื้อ) ตามหลักการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และการจัดการด้านการตลาด โดยใช้หลักการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ชนิดเลี้ยงกัน ในพื้นที่เดียวกัน รวมกลุ่มกัน เพื่อทำให้เกิดการต่อรอง ร่วมกันซื้อ ร่วมกันขาย ซึ่งมีเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงแพะแกะกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมีเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภาคเกษตรกรที่ทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่แพะเนื้อมากถึง 82 ราย และถือเป็นแหล่งผลิตแพะเนื้อที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

เตรียมจัดใหญ่งานมหกรรมผลิตภัณฑ์แพะแกะ แห่งประเทศไทย ที่สวนผึ้ง ราชบุรีดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงจะร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์แพะแกะ แห่งประเทศไทย “Goat and Sheep festival Thailand” ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562 ณ New land (สวนผึ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดแพะแกะ ให้เกษตรกร นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรเลี้ยงแพะแกะทั้งประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรแปลงใหญ่และส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแพะมีการตื่นตัวในการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยงแพะแกะ ผลิตภัณฑ์ และยกระดับการจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิต และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรแกนนำที่ประสบความสำเร็จ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ่แพะเนื้อ อ.สวนผึ้ง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงแพะแกะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการแปรรูป และการตลาดให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

เตรียมจัดใหญ่งานมหกรรมผลิตภัณฑ์แพะแกะ แห่งประเทศไทย ที่สวนผึ้ง ราชบุรีด้าน นายวีรศักดิ์ เนตรเกื้อกูล ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า งานมหกรรมผลิตภัณฑ์แพะแกะ แห่งประเทศไทย “Goat and Sheep festival Thailand” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ณ.นิวแลนด์ฟาร์ม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงปศุสัตว์ โดยเฉพาะแพะ แกะ จะเป็นการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ ชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวเชิงปศุสัตว์ พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และส่งเสริมด้านการตลาด ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรม meeting ชาวแพะ แกะ เปิดโอกาสให้ผู้ผลิต พบปะผู้บริโภค ร่วมชิมผลิตภัณฑ์จากแพะ แกะ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแพะ แกะ ของเกษตรกร/เครือข่ายเกษตรกร เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดแก่เกษตรกร ชมการสาธิตการปรุงอาหารเมนูแพะโดยเชฟมืออาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ที่พร้อมจะให้ผู้เข้าร่วมงานได้ ชม ชิม ช้อป ตลอดทั้งการจัดงาน จึงขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่าย เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะจากทั่วประเทศและผู้สนใจร่วมงาน มหกรรมผลิตภัณฑ์แพะแกะไทยในครั้งนี้ แล้วท่านจะรู้ว่าแพะแกะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศอีกชนิดหนึ่ง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated