เชิญชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ ยุวเกษตรกรทั่วโลก
เชิญชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ ยุวเกษตรกรทั่วโลก

เริ่มแล้วสำหรับการประชุมยุวเกษตรกร ระหว่างประเทศ The 3rd Asia 4-H network conference เข้าร่วมกว่า 200 คน จาก 8 ประเทศ ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้ธีมงาน “Great Bonding of Youth Power สัมพันธภาพที่ยิ่งใหญ่ของพลังเยาวชน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนายุวเกษตรกรของประเทศต่างๆ และนำเสนอการพัฒนายวุเกษตรกรของประเทศไทย

เชิญชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ ยุวเกษตรกรทั่วโลก
นายวราวุธ ชูธรรมธัช และ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง (จากขวา)

นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังจากการเปิดงานว่า ได้รับมอบหมายจาก ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเป็นประธานพิธีเปิดงานในวันนี้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศ Asia 4-H Network Conference นับเป็นครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้น เพื่อให้เครือข่ายยุวเกษตรกรในภูมิภาคเอเชีย ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานร่วมกัน ซึ่ง Asia 4-H network เป็นเครือข่ายยุวเกษตรกรระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ในการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย ให้เติบโตอย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นผู้นำ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา ใช้หลักการ 4-H ได้แก่ Head, Heart, Hand และ Health มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เครือข่าย 4-H ภูมิภาคเอเชีย มีกลไกการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหาร มีสมาชิก 12 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่าย การจัดงานครั้งนี้จึงนับเป็นเกียรติเป็นอย่างมาก ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งหลักในการพัฒนา ยุวชน ด้านการเกษตรสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นพัฒนายุวเกษตรกร เพื่อสร้างรากฐานให้ภาคการเกษตรให้ยั่งยืน

เชิญชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ ยุวเกษตรกรทั่วโลกเชิญชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ ยุวเกษตรกรทั่วโลก

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจในการดูแลยุวเกษตรกร รวมถึงการดูแลเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและนับเป็นโอกาสดีที่ยุวเกษตรกรของประเทศไทย ที่ปัจจุบันมีกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 3,531 กลุ่ม และสมาชิก 90,431 คน จะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับ ยุวเกษตรกร จาก 8 ประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย กว่า 80 ท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และหวังว่ายุวเกษตรกรของไทยจะเกิดประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำหลักการของ 4-H มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated