เมื่อเร็วๆนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นประธานในการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนงานการทำ QR Code เพื่อรับรองแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งภาคเอกชน สวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  และตัวแทนเกษตรกรชาวสวนทุเรียน  ที่เกุี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ทั้งนี้ด้วยจังหวัดระยองมีเป้าหมายในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ โดยเชื่อมโยงกับการออกใบรับรอง GAP ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนให้มากขึ้น ในปี 2563 เพื่อเกษตรกรจะได้นำไปประกอบการทำการตลาดและการส่งออก โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำทางวิชาการ การปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสมถูกต้อง ปลอดภัย และการออกหนังสือรับรองแหล่งผลิต GAP ดังกล่าว

นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า การทำ QR Code ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มีแนวนโยบายให้ดำเนินการต่อเนื่องมา ปีนี้เป็นปีที่ 3 คาดว่าเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จะสมัครเข้าร่วมมากขึ้น และเห็นความสำคัญของการรับรองคุณภาพผลผลิตจากสวนของตนเอง โดยใช้ QR Code มากขึ้น โดยคณะทำงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย จะได้สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น การรณรงค์ส่งเสริม การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการให้ทันกับฤดูกาลผลิตทุเรียน ปี 2563 นี้

03

   

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated