กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง
กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง

เรื่อง/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.55 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานยุวเกษตรกร และเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกผักกรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง

ในการนี้ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมรับเสด็จและถวายรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ปัจจุบันมีสมาชิก 50 ราย มีการปลูกฝังให้เด็กเยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาให้มีทักษะ ในการประกอบอาชีพเกษตร ทั้งการผลิตเห็ด ปลูกผัก รวมทั้งมีแนวคิดสร้างสรรค์ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ที่จะสามารถให้ยุวเกษตรกรสามารถนำไปประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องในอนาคตกรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยองกรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated