Agrifuture Conference & Exhibition
Agrifuture Conference & Exhibition 2-3 ธ.ค. 62 ที่กรุงเทพฯ งานนี้เกษตรกรไทย..ต้องไม่พลาด

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ True Digital Park กรุงเทพมหานคร บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรด้านการเกษตรชั้นนำ อาทิ กระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งรัฐอิสราเอล และสมาคมการเกษตรแนวดิ่งแห่งประเทศเยอรมนี และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต Innovation Partner หนึ่งเดียวในประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต “Agrifuture Conference & Exhibition” ขึ้น

คู4เป้าหมายสำคัญเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำโลกธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ยุค 4.0 เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญในวงการเกษตรระดับโลกมาเป็นวิทยากรบรรยายถึงการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน และการเพาะปลูกพืชแนวตั้ง เน้นพืชผัก และสมุนไพร เพื่อทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ และส่งเสริมกระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้บริโภคมากกว่า 40 ราย

อาทิ Dr.Wolfgang Pfeiffer, Research & Development Director – Asia Harvest Plus, Dr.Michal Levy, Senior Deputy Director-General of Agricultural Innovation, Ministry of Agriculture and Rural Development, Israel, Dr.Ron Porat, Head of Department of Postharvest Science of Fresh Produce, ARO, the Volcani Center, Israel, Mr.Djaja Wisman, Director – Sustainable Agriculture Development & Procurement, PT Nestlé Indonesia, ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับเกียรติจาก ดร. ดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะมีการบรรยายเป็น 2 ภาษา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมงาน

คู3

สยามคูโบต้า ขนทัพโชว์เทคโนโลยีและเครื่องจักรรุ่นใหม่
พร้อมเปิดคูโบต้า ฟาร์ม ให้เข้าชม

หนึ่งในความน่าสนใจที่ควรต้องเข้าร่วมในงานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต “Agrifuture Conference & Exhibition” คือ การจัดแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักรรุ่นใหม่ ร่วมทั้งการเปิดให้เช้าชมคูโบต้า ฟาร์มที่จังหวัดชลบุรี ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของภูมิภาคอาเซียน บนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ ต่อยอดแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions โดยใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจร เพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และให้ผลลัพธ์คุ้มค่าทุกตารางเมตร รวมถึงการบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สยามคูโบต้า ผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต เป็น Innovation Partner ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับวีเอ็นยู โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาการตลาดภาคเกษตร ด้วยการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ แบ่งปันให้แก่เกษตรกรไทย เกษตรกรยุคใหม่ ผู้ซื้อ และผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อกระตุ้นตลาดเกษตรแห่งอนาคตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจากเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำมาสู่ภาคปฏิบัติอย่างสมบูรณ์

นายฮิโรโตะ คิมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า สยามคูโบต้า ในฐานะผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรไทย และอยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานกว่า 40 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงอาชีพเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย และประเทศแถบอาเซียนว่า มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายฮิโรโตะ คิมุระ
นายฮิโรโตะ คิมุระ

“สยามคูโบต้ามีเป้าหมายสำคัญที่จะก้าวสู่การเป็น “Global Major Brand” หรือ “แบรนด์ชั้นนำระดับโลก” ตามความตั้งใจของ บริษัท คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินการงานที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการหลังการขาย ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเทรนด์ของการทำเกษตรที่เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ มีการเปลี่ยนผ่านระหว่างเกษตรกรรุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก ซึ่งเป็นคนสมัยใหม่ที่หันมาทำการเกษตร ซึ่งจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน”

นายฮิโรโตะ คิมุระ กล่าวเสริมอีกว่า การเข้ามาเป็น Innovation Partner กับผู้จัดงาน  Agrifuture Conference & Exhibition ได้เล็งเห็นถึงโอกาสสำคัญที่จะได้นำเสนอศักยภาพด้านนวัตกรรมเกษตรให้ต่างชาติรับรู้ โดยครั้งนี้สยามคูโบต้าต้องการที่จะนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแบบดิจิทัลรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สยามคูโบต้านำมาพัฒนาการเกษตรในประเทศไทยให้กับผู้เข้าร่วมงาน Agrifuture Conference & Exhibition ครั้งนี้

ตลอด 2 วันของการจัดงาน จะได้พบกับเทคโนโลยีอันทันใหม่มากมาย โดยในวันวันที่ 2 ธ.ค. 62 สยามคูโบต้า จะนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรรุ่นใหม่มานำเสนอ ครอบคลุมตั้งแต่ Soil sensor เซ็นเซอร์วัดคุณภาพดิน, Weather station สถานีวัดอากาศ, Farm IoT Dashboard ระบบการจัดการฟาร์มด้วย IoT, KUBOTA Agri Solutions (KAS) Application การทำเกษตรแม่นยำด้วยแอปพลิเคชั่นปฏิทินการเพาะปลูกข้าวด้วยวิธี KUBOTA Agri Solutions, Fruit Selector เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเครื่องตรวจวัดความหวาน

นอกจากนี้ยังมี Dryer & Milling การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว, Seeding Machine เครื่องหยอดเมล็ดแม่นยำสูง, Vegetable Planter เครื่องปลูกผัก และ Greenhouse Technology เพาะปลูกพืชในโรงเรือน โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อแบ่งปันให้กับผู้เข้าชมงาน

ขณะที่วันที่ 3 ธ.ค.62 สยามคูโบต้า เปิดคูโบต้า ฟาร์ม ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของภูมิภาคอาเซียน ต้อนรับผู้เข้าชมงาน

คูโบต้า ฟาร์ม มีเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ เป็นการต่อยอดแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions โดยใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจร เพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และให้ผลลัพธ์คุ้มค่าทุกตารางเมตร รวมถึงการบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งเป็น 4 โซนย่อย ได้แก่

  • โซนแรก KUBOTA (Agri) Solutions แนะนำที่มาและแนวคิดการทำเกษตรครบวงจรที่พัฒนา พร้อมโซนต่างๆ ภายในฟาร์ม และเป็นจุดให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร
  • โซน 2 โซนเกษตรแม่นยำและพืชหลังนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทำนาข้าว (Best Practice Farm Management)
  • โซน 3 โซนบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้วยแนวคิดรายได้สูง เน้นการสาธิตการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรขนาด 10-15 ไร่ ให้สามารถสร้างรายได้มากที่สุด โดยใช้ความรู้การวางแผนเพาะปลูก การบริหารจัดการแปลงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเลือกใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสม
  • โซนที่ 4 โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีการนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการแปลงเพาะปลูกพืชด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เข้าร่วมประชุมบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ภายในงาน รวมไปถึงหัวข้อสำคัญของสยามคูโบต้าที่นำเสนอโซลูชั่นในการพัฒนาภาคเกษตรในอาเซียนด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีขั้นสูงของสยามคูโบต้า ตลอดจนเยี่ยมชมแนวคิดและนวัตกรรมต่างๆ จากคูโบต้า ฟาร์ม ซึ่งมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน์จากแนวคิด และประสบการณ์จริงที่คูโบต้า ฟาร์มเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่อไป

คู1

วันนี้ถึง 14 ต.ค ซื้อบัตรได้ในราคาพิเศษ

คุณวันวิสาข์ วงศ์กาสิทธิ์ ผู้จัดการโครงการ Agrifuture Conference & Exhibition บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เผยว่า ขณะนี้มีบริษัทชั้นนำภาคเกษตรในภูมิภาคอาเซียน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน อาทิ Lam Son Sugar Group (Lasuco) ผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่จากประเทศเวียดนาม Great Giant Foods ผู้ปลูกและแปรรูปสัปปะรดรายใหญ่จากประเทศอินโดนีเซีย Jagro Fresh ผู้ปลูกสตรอเบอรี่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Global GAP เป็นรายแรกจากประเทศศรีลังกา

คู2นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมง ประเทศกัมพูชา และกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ของ สปป. ลาว ในการนำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมชมงาน

“เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรวมถึงผู้สนใจในประเทศไทย จึงได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษ โดยผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงาน Agrifuture Conference & Exhibition ได้ในราคาพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 ตุลาคม 2562 นี้ โดยราคาบัตรเข้าฟังสัมมนา ราคาปกติ 15,000 บาท (480 USD) จ่ายเพียง 12,000 บาท (380 USD) พร้อมโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับชาวไทย ลดเพิ่มเติมอีก 25% จ่ายเพียง 9,000 บาท

โดยจะได้รับบัตรเข้าฟังสัมมนา วันที่ 2 ธันวาคม 2562 รวมอาหารเช้า – กลางวัน – อาหารว่าง ตลอดทั้งวัน, เอกสารงานสัมมนา, เข้าร่วมงาน Networking, ห้องพัก 1 คืน ในโรงแรมพันธมิตร พร้อมค่าเดินทางในการเยี่ยมชม Kubota Farm อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการเข้าร่วมเป็นหมูคณะ จะมีโปรโมชั่น ราคาสำหรับการลงทะเบียนแบบหมู่คณะ โดยราคาบัตรเข้าฟังสัมมนา แบบกลุ่ม 4 ท่าน รวมห้องพัก 1 คืน 2 ห้อง จ่ายเพียง 36,000 บาท (1,120 USD)

ผู้สนใจดูรายละเอียดงานต่างๆของงาน Agrifuture Conference & Exhibition ได้ที่ www.agritechnica-asia.com/agrifuture-conference/ และลงทะเบียนเข้างานที่ www.online-register.org/agrifuture/register/

งาน Agrifuture Conference & Exhibition จึงเป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาด…สำหรับการเป็นเกษตรกร ยุค 4.0

คู4

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated