“เฉลิมชัย” ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีตอบโจทย์ผู้บริโภค
รัฐมนตรีเกษตรฯ ชมผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมีนายชาตรี บุนนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำเยี่ยมชม

รัฐมนตรีเกษตรฯ “เฉลิมชัย” ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ขอนแก่น เยี่ยมชมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ภาคอีสาน หนุนคนรุ่นใหม่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยได้เดินทางไปยังบ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2559 จังหวัดขอนแก่น หรือ Young Smart Farmer ของนายปรีชา หงอกสิมมา และพบปะกับคณะกรรมการ Young Smart Farmer (YSE) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ YSF ใน 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 30 คน ที่จัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ พร้อมกับเน้นย้ำให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้นำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยใช้หลักตลาดนำการเกษตรตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัย เพิ่มช่องทางและขยายเครือข่ายการตลาดผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น พร้อมร่วมปฏิรูปภาคการเกษตรให้ก้าวสู่การเป็นครัวของโลกให้ได้ และยินดีประสานงานกับทุกภาคส่วนในการให้การสนับสนุนทุกด้าน“เฉลิมชัย” ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม

ด้านนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า นายปรีชา หงอกสิมมา Young Smart Farmer หรือ YSF จากบ้านท่าลี่ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็นผู้ที่มีต้นทุนความรู้โดยต่อยอดนวัตกรรมความคิด สู่เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง “WANAPHAN” (วนพรรณ) จบการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังเรียนจบเริ่มทำงานในโครงการส่วนพระองค์มูลนิธิชัยพัฒนา ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้เกษตรกรและผู้สนใจแนวพระราชดำริ ก่อนจะลาออกแล้วหันมายึดอาชีพเกษตรกร โดยนำความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรที่เรียนมา บวกกับความชอบเรื่องระบบนิเวศน์ป่า และธรรมชาติมาวางแผนการทำแปลง เน้นเรื่องป่าไม้ควบคู่กับการทำเกษตร และยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่แปลงของตนเอง“เฉลิมชัย” ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม “เฉลิมชัย” ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม

โดยสมัครเข้าร่วม “โครงการ Young Smart Farmer : YSF” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 1.ต้องการหาประสบการณ์เพิ่มเติม เพื่อต่อยอดนวัตกรรมทางความคิดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 2.ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยกันหรือภาคีเครือข่ายต่างๆ และ 3.ต้องการแสดงว่าโอกาสและการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในการเสริมสร้างขีดความสามารถของตนเองและคนในชุมชนให้แข็งแกร่งและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเคยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอื่นๆ โดยได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศอิตาลี เมื่อปี 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกเป็นหนึ่งในเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด“เฉลิมชัย” ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม

สำหรับแนวทางการทำเกษตร นายปรีชา หงอกสิมมา ได้แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ 14 ไร่ อาทิ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ธนาคารต้นไม้ พื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ ฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี การแปรรูปสมุนไพรและพื้นที่ที่ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แล้วนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตพืชผักอินทรีย์ สมุนไพรอินทรีย์และเครื่องสำอาง เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ สมุนไพร นำมาเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง อาทิ เซรั่มข้าวหอมมะลิ แชมพูและครีมนวดผมอัญชันและจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ สบู่และลิปสติก เจลอาบน้ำสมุนไพรถ่านชาร์โคล เป็นต้น ภายได้แบรนด์ “WANAPHAN” สร้างรายได้มูลค่าเฉลี่ย 1,000,000 บาท/ปี มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานและฝึกอบรม ประมาณ 1,500 คน/ปี“เฉลิมชัย” ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม

“ในการเลือกใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี จะเน้นตอบโจทย์ลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเป็นหลัก โดยผลิตตามความต้องการของลูกค้า และเลือกผลิตที่สามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรได้ ทำน้อยแต่เพิ่มมูลค่าของสินค้ามากกว่า และนอกจากตัวเองอยู่ได้ ชุมชนรอบๆ ก็ต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วย”“เฉลิมชัย” ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม

สำหรับประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ Young Smart Farmer ถือเป็นเวทีในการสร้างสังคมเกษตรกรรุ่นใหม่ สายเลือดใหม่ก้าวสู่พลังขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจในยุคจุดเปลี่ยนของประเทศไทยในอนาคต คนที่เข้ามามีแต่ได้กับได้ ได้ทั้งความรู้ ได้การเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ได้เพื่อน ได้สังคมของเกษตรกรไฟแรงด้วยกัน ซึ่งมีทั้งคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนรู้และคนที่มีความรู้ด้านเกษตรระดับสูงได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้วยกัน ที่สำคัญ คือ นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาพัฒนาตัวเอง และสามารถถ่ายทอดพัฒนาให้คนในชุมชนมีความแข็งแรงอยู่ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการเชื่อมโยงเครือข่ายหรือการขยายผลสู่ชุมชน ด้วยการจัดเครือข่าย ธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ จนเป็นชุมชนแรกของประเทศที่ได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก  และร่วมกับชุมชนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน สถาบันการเงินชุมชน และกลุ่มโฮมเสตย์ นับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นต้นแบบความสำเร็จของโครงการ Young Smart Farmer ที่จะก้าวสู่ผู้นำด้านการเกษตรในอนาคต

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated