เจียไต๋ คว้ารางวัลองค์กรดีเด่น ด้านนวัตกรรมล้ำหน้า เกษตรกรรมไทย ชูความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
CHIA TAI Wins the Innovative Agriculture Awards

กรุงเทพฯ, 7 ตุลาคม 2562นายกรกนก ฉันทกิจวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร บริษัท เจียไต๋ จำกัด (ขวา) เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณ “องค์กรดีเด่น” ด้าน “นวัตกรรมล้ำหน้า เกษตรกรรมไทย” จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ตอกย้ำความเชี่ยวชาญของเจียไต๋ในการนำเสนอแนวทางในการทำเกษตรที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ  โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัท เช่น การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพเจียไต๋ ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ การใช้โดรนเพื่อการเกษตร ตลอดจนการสร้างแอปพลิเคชัน Chia Tai Fun เพื่อสอนการเพาะปลูก เป็นต้น นอกจากนั้น เจียไต๋ยังมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งมอบผลิตผลทางการเกษตรที่สดใหม่ ปลอดภัยและมีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทนั่นคือ การส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

เจียไต๋ คว้ารางวัลองค์กรดีเด่น ด้านนวัตกรรมล้ำหน้า เกษตรกรรมไทย ชูความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

โดยสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นว่าเจียไต๋เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมการเกษตรที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม จึงได้มอบรางวัลดังกล่าวให้ โดยมี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

เจียไต๋ คว้ารางวัลองค์กรดีเด่น ด้านนวัตกรรมล้ำหน้า เกษตรกรรมไทย ชูความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated