สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดประชุมวิชาการ สวก. 2562 เปิดเวทีวิชาการด้านการเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ เชิญนักวิจัยและนักวิชาการด้านการเกษตรจากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  พร้อมโชว์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรกว่า 150 โครงการ ที่พร้อมนำไปขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศให้เข้มแข็งและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำการเกษตรประชุมวิชาการ สวก.2562

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ประชุมวิชาการ สวก. 2562” ภายใต้แนวคิด Beyond Disruptive Technologyจุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร จัดโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนการทำการเกษตรของประเทศสู่การทำการเกษตรที่ใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรของไทย รวมทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับทราบทิศทางงานวิจัยด้านการเกษตรที่สอดรับต่อการเข้ามามีบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในการทำการเกษตร รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อการบริหารงานยุคใหม่ซึ่งมีปัจจัยและความท้าทายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเกษตร รวมกว่า 1,200 คนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวก.2562ประชุมวิชาการ สวก.2562

ในโอกาสนี้ ประธานในพิธี ได้มอบแนวทางการนำผลงานวิจัยไปขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนี้ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ ผู้ประกอบการดีเด่น นักเรียนทุนดีเด่น และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยของ สวก. ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การเสวนาเรื่อง “Disruptive Technology เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการเกษตร” โดย นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา นางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวอาทินันท์ อินทรพิมพ์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป การบรรยายพิเศษเรื่อง “เกษตรไทยอยู่อย่างไรให้รอดในยุค Disruptive Technology” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การเสวนาเรื่อง “ทิศทางงานวิจัย และนวัตกรรมภาคการเกษตรภายใต้การบริหารงานยุคใหม่” โดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการภารกิจ การกำกับเเละติดตามการใช้งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ดำเนินการเสวนาโดย พ.ท.หญิง ชลรัศมี งาทวีสุข

ประชุมวิชาการ สวก.2562

ประชุมวิชาการ สวก.2562ขณะเดียวกันยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจาณาให้นำเสนอในภาคโปสเตอร์ (Poster Session) จำนวน 35 ผลงาน แบ่งเป็น 7 คลัสเตอร์ ได้แก่ ข้าว/ สมุนไพรไทย อาหารเสริม และสปา/  ปาล์มน้ำมัน/พืชสวน พืชไร่ /สัตว์เศรษฐกิจ/ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ/ อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยประชุมวิชาการ สวก.2562ประชุมวิชาการ สวก.2562

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ  ซึ่งประกอบด้วย 3 โซนหลัก ดังนี้

โซนที่ 1 นิทรรศการ 16 ปีกับการดำเนินงาน สวก. โดยมีการนำเสนอผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานองค์การมหาชนที่มีบทบาทสำคัญต่อแวดวงเกษตรกรรมไทย

โซนที่ 2 นิทรรศการ “Beyond Disruptive Technology “จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตร ของ สวก. ที่สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่มีผลต่อการภาคการเกษตรใน 9 หัวข้อ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนของ Input Process และ Output อาทิ โครงการการพัฒนาระบบเรดาร์เพื่อการจัดทำแผนที่ใต้ดินสำหรับการเกษตร และโครงการเครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็ว เพื่อการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) เป็นต้น และ

โซนที่ 3. Wings by ARDA งานบริการต่างๆ ของ สวก. เพื่อนักวิจัย อาทิ ให้คำแนะนำในการขอรับทุนวิจัยจาก สวก. ให้คำแนะนำเรื่องการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา, ให้คำแนะนำในการรับทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และให้คำแนะนำในการใช้บริการฐานข้อมูลด้านการวิจัยการเกษตรประชุมวิชาการ สวก.2562ประชุมวิชาการ สวก.2562

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการ สวก. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สวก. ในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร ตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร รวมทั้งจัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านการเกษตร ตลอดจนร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนางานวิจัย และนักวิจัยการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านการเกษตร และส่งเสริมให้เกิดกิจการทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรในรูปแบบต่างๆประชุมวิชาการ สวก.2562

อนึ่ง งาน “ประชุมวิชาการ สวก. 2562” ภายใต้แนวคิด “Beyond Disruptive Technology” จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 มีตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 24 ผลงาน ใน 3 หัวข้อหลัก คือ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนงานวิจัยจากฐานราก และเศรษฐกิจภาคการเกษตรเข้มแข็ง รวมทั้งการเสวนาและการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรวิจัย และ ระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ THILAND AGRICULTURAL RESEARCH REPOSITORY (TARR) ปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น โดยประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอผลงานวิจัย.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated