ธ.ก.ส. ร่วมมือ สศก. ด้านวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกร
ธ.ก.ส. ร่วมมือ สศก. ด้านวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกร

ธ.ก.ส. จับมือ สศก. เพื่อร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ในการวิจัย การคาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์แผ่นดินทอง และแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile พร้อมส่งเสริมข้อมูลการวิจัยต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร

วันนี้ (3 กันยายน 2562) ณ ห้องโถงชั้น 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร” ระหว่างนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้วิชาการ การสนับสนุน ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานวิจัย การประเมินผล การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติ รวมถึงการนำข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร” ระหว่างนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร” ระหว่างนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ที่ผ่านมาทั้ง 2 หน่วยงานมีการร่วมมือกัน อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เช่น การเชื่อมโยงราคาสินค้าเกษตรรายวันผ่านเว็บไซต์แผ่นดินทอง และแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile รวมถึงข้อมูลราคาสินค้าเกษตรสำหรับพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน ซึ่งในอนาคตจะมีโครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมในการพัฒนาภาคการเกษตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ชุมชน และเครือข่ายชุมชนภาคการเกษตร รวมถึงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ  สศก. กล่าวว่า นอกจากการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ข่าวสาร ความคิดเห็นข้อมูลทางวิชาการ การจัดกิจกรรมทางวิชาการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ระหว่างศูนย์สารสนเทศการเกษตร สศก. และศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์วิจัย ประเมินผล สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังมีเป้าหมายที่จะต่อยอดขยายผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนร่วมมือกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรผ่านสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อการทำการเกษตรของเกษตรกรและการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated