ธ.ก.ส. จับมือ มูลนิธิข้าวไทย พัฒนาศักยภาพชาวนาไทยรุ่นใหม่ให้ทันการแข่งขัน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาชาวนาไทย” ระหว่าง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธ.ก.ส. ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย หนุนสร้างศักยภาพชาวนาไทยรุ่นใหม่ เน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาข้าว โดยนำความรู้เทคโนโลยีทันสมัยสู่การปฏิบัติ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

ในโอกาสนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาชาวนาไทย” ระหว่าง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพชาวนาไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาชาวนาไทยรุ่นใหม่ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาข้าวไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศธ.ก.ส. จับมือ มูลนิธิข้าวไทย พัฒนาศักยภาพชาวนาไทยรุ่นใหม่

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิข้าวไทยฯ กล่าวว่า มูลนิธิข้าวไทย และ ธ.ก.ส. ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการผลิตข้าว การค้าข้าว และชาวนาไทย โดยเชื่อมโยง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าวไทยอย่างครบวงจร เช่น การจัดทำโครงการค่ายอนุชนชาวนาไทยเพื่อสร้างชาวนาไทยรุ่นใหม่ การจัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย การร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวที่เหมาะสมถูกต้อง การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านข้าวให้ชาวนาไทยและสร้างฐานข้อมูลเรื่องข้าวอย่างครบวงจร  ทั้งข้อมูลองค์กรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักวิชาการและนักวิจัยด้านข้าว เพื่อให้บุคคลผู้สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเรื่องข้าวได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ธ.ก.ส. จับมือ มูลนิธิข้าวไทย พัฒนาศักยภาพชาวนาไทยรุ่นใหม่

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า การประสานความร่วมมือกันในครั้งนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมชาวนาไทยรุ่นใหม่ โดยร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของข้าว วัฒนธรรมการผลิตและการบริโภคข้าวต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและเศรษฐกิจของชาติ ควบคู่การสนับสนุนให้บุตรหลานชาวนาได้เรียนรู้เทคโนโลยีและการทำนาที่ทันสมัย  ผ่านระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างชาวนาไทยรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การประชุมเวทีข้าวไทย การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ จัดโครงการคัดเลือกชาวนาตัวอย่างร่วมกับองค์กรภาคี ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชนนำนวัตกรรมข้าวจากการประกวด พัฒนา ต่อยอด นำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทำนาธ.ก.ส. จับมือ มูลนิธิข้าวไทย พัฒนาศักยภาพชาวนาไทยรุ่นใหม่

“เกษตรกรอยู่ในจิตวิญญาณของคนธ.ก.ส.จะเห็นว่าอาคารที่เราเดินเข้ามานี้เป็นงอบของชาวนาก็เพื่อให้คนของธ.ก.ส.ไม่ลืมว่าภารกิจของเราคือการดูแลพี่น้องเกษตรกรคือชาวนา…6 ล้านกว่าครอบครัวที่เป็นลูกค้าของเราขณะนี้ยังมีที่เป็นปัญหาหนี้สิน 4 ล้านครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือชาวนา…เราจึงภูมิใจที่จะทำภารกิจร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนารุ่นใหม่ เราเพิ่งผ่านการอบรมทายาทเกษตรกร รานที่ 6 มีเกษตรกรประมาณ 500 คน เกือบทั้งหมดเป็นลูกชาวนา เราจะต้องพัฒนาให้ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวในที่สุด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated