กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวยโสธร จัดส่งหญ้าเนเปียร์ จำนวน ๒๐ ตัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวจังหวัดยโสธรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และประสบปัญหาขาดแคลนหญ้าที่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

โดยกองทัพอากาศ ได้รับการประสานจาก สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวยโสธร ถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขณะนี้ขาดแคลนหญ้าสำหรับเป็นอาหารของโคและกระบือ จึงได้จัดรถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวน ๒ คัน ขนส่งหญ้าเนเปียร์จากจังหวัดอุบลราชธานี ไปยังพื้นที่เป้าหมาย ๒ จุด คือ จุดที่ ๑ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และจุดที่ ๒ ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรกองทัพอากาศ ช่วยลำเลียงหญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.ยโสธรกองทัพอากาศ ช่วยลำเลียงหญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.ยโสธร กองทัพอากาศ ช่วยลำเลียงหญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.ยโสธร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated