กตส. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562
กตส. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 “Shift to the Future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยงาน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กตส. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐ ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สำนักงาน ก.พ.ร.มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงาน ภาครัฐทั้งปวง โดยจะมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่สามารถพัฒนาคุณภาพ การบริการ และระบบการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของ การมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วน และความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยรางวัลเลิศรัฐได้แบ่งออก เป็น 3 สาขา ได้แก่ 1. สาขาบริการภาครัฐ 2. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ 3. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยในปีนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “Smart Manage เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์”

กตส. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated