นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์และส่งเสริมด้านการปศุสัตว์ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริม วิจัยและพัฒนา พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์พื้นบ้าน อาทิ โคเนื้อ แพะ แกะ ตลอดจน พัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

S__18604086

ด้านส่งเสริมการเลี้ยงแพะ กรมปศุสัตว์ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงแพะมาอย่างต่อเนื่อง โดย               ในระยะเวลา 10 ปีกว่าที่ผ่านมา มีแพะเพิ่มขึ้นกว่า 270,000 ตัว เกษตรกรเพิ่มขึ้นกว่า 17,000 ราย ในอีกทางหนึ่ง กรมปศุสัตว์ได้มีแนวทางปรับเปลี่ยนอาชีพแก่เกษตรกร ที่ผลผลิตมีปัญหาด้านการตลาด ได้แก่ การทำนา สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน ให้ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงแพะเป็นอาชีพมากขึ้น เนื่องจากมีผู้บริโภคแพะมากขึ้น อีกทั้งนมแพะยังมีคุณประโยชน์มากกว่านมโค นอกจากนั้น ยังมีการส่งออกแพะไปยังตลาดมาเลเซีย ลาว และตลาดเวียดนาม มากกว่าแสนตัวต่อปี

S__18604094

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวัตถุประสงค์ ของการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดภูเก็ต นั้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ พัฒนาอาหาร การเลี้ยง การจัดการฟาร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ หาแนวทางในการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาดให้เป็นไป           ในแนวทางที่เหมาะสม ที่สำคัญจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก      มีการบริโภคอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี เป็นโอกาสอันดีที่กรมปศุสัตว์จะเข้ามาช่วยสนับสนุนทางด้านวิชาการ การผลิตแพะ     การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ ให้แก่ เกษตรกรผู้สนใจ และนักท่องเที่ยวที่สนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะ

S__18604084

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านท่องเที่ยวและร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562  ในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-21.00น. ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) จังหวัดภูเก็ต โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   การสาธิตและการแข่งขันการทำอาหารเมนูแพะ ออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปแพะ สินค้าOTOP ของฝาก         ของที่ระลึกจำนวนมาก การจัดงานฯ ครั้งนี้ คาดว่ามีผู้ร่วมเที่ยวชมงานประมาณ 10,000 คน

S__18604088

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated