กตส.เดินหน้าสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จัดสัมมนาเสริมศักยภาพ รับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กตส.เดินหน้าสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จัดสัมมนาเสริมศักยภาพ รับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (กตส.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย” ทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปขยายผลในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กตส.เดินหน้าสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จัดสัมมนาเสริมศักยภาพ รับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นายโอภาส ทองยงค์

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย” ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ได้ร่วมกันสร้างการรับรู้ ติดตามงาน และกำหนดแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมการจัดทำบัญชีในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงานบูรณาการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากครูบัญชีอาสาถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ขยายผลลงสู่พื้นที่ภาคเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีครูบัญชีอาสาทั่วประเทศกว่า 6 พันราย ที่ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรควบคู่กับการนำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กตส.เดินหน้าสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จัดสัมมนาเสริมศักยภาพ รับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับครูบัญชีอาสาจึงเป็นการเปิดโอกาสที่จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันเพื่อนำไปปรับใช้และขยายผลในพื้นที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานที่ต้องพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกับข้าราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้เรียนรู้ร่วมกัน รับทราบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จำเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเปิดโลกทัศน์การคิดนอกกรอบให้กับครูบัญชีอาสาให้เท่าทันต่อสถานการณ์และวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เพื่อหาจุดร่วมในทางปฏิบัติที่ลงตัว

“สำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูบัญชีอาสา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้วางแนวทางโดยถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีหลักสูตรต่างๆ ควบคู่กับการดำเนินโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการทบทวนความรู้ ความเข้าใจให้กับครูบัญชีอาสาในประเด็นสำคัญของหลักการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพและการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ในการสร้างและการใช้สื่อการสอนให้กับครูบัญชีอาสา โดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การโน้มน้าวจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้สนใจและเห็นความสำคัญของการทำบัญชี” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

กตส.เดินหน้าสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จัดสัมมนาเสริมศักยภาพ รับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated