เปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่ทันสมัย ในงาน “ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะเกษตรกร รุ่นแรก ดูงาน Beijing EXPO 2019

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมศึกษาดูงานการจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ “ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019” ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 รุ่น 3 ครั้ง ๆ ละ 5 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2562 ชมเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ทันสมัย พร้อมศึกษาแนวโน้มความต้องการสินค้าของผู้บริโภค และเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการของจีนและประเทศอื่น ๆ

จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติให้บริการเกษตรกร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. – 3 ส.ค. นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ
นายสำราญ สาราบรรณ์

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 (The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing EXPO 2019) ภายใต้แนวคิด “Live Green, Live Better” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 7 ตุลาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าพืชสวน ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพของไทย และสร้างเครือข่ายด้านการค้าในเวทีนานาชาติ ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในลักษณะสวนถาวรภายนอกอาคาร พื้นที่ราว 1,000 ตารางเมตร ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ซึ่งเป็นการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและให้บริการข้อมูลด้านสินค้าเกษตร วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรมศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ โดยการนำคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรศึกษาดูงานการจัดงาน เทคโนโลยีการผลิตพืชที่ทันสมัย ศึกษาแนวโน้ม ความต้องการสินค้าของผู้บริโภคในจีน การประชุมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจีนและประเทศอื่น ๆ รวม 3 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานเปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่ทันสมัย ในงาน “ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน Beijing EXPO 2019 กลุ่มเป้าหมายมี 3 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย เกษตรกร จำนวน 7 คน ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชนที่สนใจ ไม่เกิน 14 คน และข้าราชการ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน ระยะเวลาศึกษาดูงาน จำนวน 3 รุ่น มีดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2562 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมศึกษาดูงานจะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรด้านพืชสวนเป็นหลัก มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเป็นเกษตรกรที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯ อย่างต่อเนื่อง เป็น Smart Farmer ต้นแบบ/Young Smart Farmer ต้นแบบ/เกษตรกรแปลงใหญ่/ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรผู้ได้รับรางวัลระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ เป็นต้น และหากได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รวมทั้งไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศของกรมฯ มาก่อน ภายในระยะเวลา 2 ปี

เปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่ทันสมัย ในงาน “ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนนายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ Young Smart Farmer จากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา หนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมศึกษาดูงานในรุ่นแรก เล่าว่า จากการได้พบชาวจีนที่มาเข้าคิวยาวเหยียดเพื่อรอชิมผลไม้ยอดฮิตของไทย คือ ทุเรียน เขาบอกว่า ทุเรียนไทยเป็นที่นิยมและชื่นชอบถูกปากชาวจีนมาก และจากการที่เจ้าหน้าที่ของไทยได้ประสานงานให้กับคณะดูงานได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการจีน สิ่งที่ผู้ประกอบการจีนเน้น คือ ต้องการให้เกษตรกรไทยให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรและความปลอดภัย โดยพบว่าสินค้าของไทยเมื่อนำไปวางที่ประเทศจีนมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งหากไทยทำสินค้าคุณภาพเขายินดีรับซื้อแน่นอน

โปรแกรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรนำคณะศึกษาดูงาน ในงาน Beijing EXPO 2019 ประกอบด้วย Thailand Pavilion (บ้านไทย) อาคารแสดงสินค้าและบริการข้อมูลประเทศไทย (บ้านไทย) สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด The Green Way of Life, the Thai Way of Sufficiency พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมไทย ผ่านบ้านไทยโบราณและสวนไทยด้วยแนวคิด “ซูเปอร์มาร์เก็ตรอบบ้าน” มีการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชสมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับที่หลากหลาย เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาด

เปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่ทันสมัย ในงาน “ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนกิจกรรมภายใน Thailand Pavilion มีนิทรรศการหมุนเวียน 6 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 วันที่ 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562 แสดงกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ Theme : Warm Welcome…Wonderful ครั้งที่ 2 วันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2562 แสดงทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 1 จันทบุรี 3 หมอนทอง มะม่วงพันธุ์แก้วศรีสะเกษ กระบวนการผลิตมาตรฐานของทุเรียน Theme : Thai Exotic Fruits, luxury taste ครั้งที่ 3 วันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2562 แสดงผลไม้ มังคุด ทุเรียน ลำไย มะม่วงน้ำดอกไม้ ขนุน สับปะรด กล้วย มะละกอ Theme : Miracle Fruits Make Happy Life แนะนำมังคุด “ราชินีแห่งผลไม้” หรือ Queen of Fruits ให้ผู้ร่วมงานชาวจีนได้ชมและชิม พร้อมแสดงคุณประโยชน์และข้อมูลโภชนาการของผลไม้ไทย ครั้งที่ 4 วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2562 แสดงพืชผัก สมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูป Theme : Well-Being, Green Living ครั้งที่ 5 วันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2562 แสดงผลไม้ต่าง ๆ ได้แก่ ลำไย มะพร้าว และมะม่วง Theme : Thai Fruit Thai Fresh ครั้งที่ 6 วันที่ 27 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 แสดงกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ อาทิ ปทุมมา หน้าวัว ไม้ตัดใบ พวงมาลัย และเครื่องประดับกล้วยไม้ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ Theme : Inspired-Exotic Thai Orchids : Amazing Exotic Thai Orchids นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทยภาคต่าง ๆ การจัดนิทรรศการถาวร Thailand, Kitchen of The World ประเทศไทยครัวของโลก แสดงสินค้าพืชสวน สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้า Thai Select ที่มีมาตรฐานและคุณภาพในการส่งออกต่างประเทศ เช่น เครื่องดื่มกล้วยผงสำเร็จรูป ข้าวเหนียวมะม่วงอบกรอบฟรีซดราย เป็นต้น

เปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่ทันสมัย ในงาน “ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
อลุ่ยฟู๋หลง ออแกนิกส์ ฟาร์ม (Lvfulong Organic Farm)

อลุ่ยฟู๋หลง ออแกนิกส์ ฟาร์ม (Lvfulong Organic Farm) ในเมืองเหยียนชิ่ง ปักกิ่ง ตั้งขึ้นในปี 2545 ผลิตผักอินทรีย์แบบครบวงจร ทั้งการปลูกพืชผักในโรงเรือนและนอกโรงเรือน การแปรรูปผัก จัดจำหน่าย รวมถึงเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีควบคุมแมลงศัตรูพืช มีผักอินทรีย์ที่ปลูกมากกว่า 30 ชนิด เช่น แตงกวา ผักชีฝรั่ง มะเขือเทศ ผักสลัดต่าง ๆ เป็นต้น

เปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่ทันสมัย ในงาน “ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนเหอหม่า เฟรช (Hema Fresh) ร้านค้าปลีกของอาลีบาบาที่คิดค้นขึ้นเพื่อปฏิวัติรูปแบบการค้าปลีกของจีน เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแนวใหม่ที่ผสมผสานการซื้อของทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ไว้ด้วยกัน ลูกค้าสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าได้ ด้วยการใช้ Smart Phone สแกน QR Code ดูรายละเอียดสินค้าที่วางขายว่ามีกระบวนการผลิตและที่มาอย่างไร เมื่อเลือกซื้อสินค้าแล้วสามารถเลือกให้จัดส่งมาที่บ้านซึ่งอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร แล้วรอรับภายใน 30 นาที

เปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่ทันสมัย ในงาน “ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรจีน เป็นหน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรแห่งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการส่งเสริมและวิจัยเทคโนโลยีที่สำคัญ เช่น การเกษตรในสังคมเมือง การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกผักในน้ำ Hydroponics การใช้แสง LED สวนในครัวเรือน เป็นต้น อีกทั้งยังพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและการออกแบบวางแผนพืชสวนทางการเกษตร จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ตลาดขายส่งซินฟาตี้ เป็นพื้นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรต่าง ๆ เช่น ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ ธัญพืช วัตถุดิบสินค้าทะเล ใบชา และเครื่องปรุงอาหาร ปัจจุบันมีขนาดพื้นที่ตลาดทั้งสิ้น 700 ไร่ มีมูลค่าการซื้อขายสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและทวีปเอเชีย โดยผักผลไม้สดเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนสูงที่สุดและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงาน Beijing EXPO 2019 มีจำนวนประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 110 ประเทศ/องค์กร ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับความไว้วางใจและถูกนำเสนอให้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ประเทศ สำหรับต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมระดับ VVIP หรือ Super VIP ประกอบด้วย เยอรมัน กาตาร์ ญี่ปุ่น และไทย มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมจากประเทศต่าง ๆ เช่น เอกอัครราชทูตประเทศอาเซอร์ไบจานประจำกรุงปักกิ่ง ผู้แทนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้แทนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรต รวมทั้งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจากประเทศจีนอย่างต่อเนื่องจากสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

“จากการประมาณการโดยใช้หลักสถิติ คาดว่าตลอดระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่จัดงาน จะมีผู้เข้าเยี่ยมชม Thailand Pavilion (บ้านไทย) ไม่ต่ำกว่า 800,000 คน ซึ่งการเข้าร่วมงาน Beijing EXPO 2019 ครั้งนี้จะเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในจีนอีก 16 ล้านคน ได้รู้จักสินค้าเกษตรไทยและแสดงศักยภาพสินค้าเกษตรของไทยที่มีคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติทั่วโลกมากขึ้น”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated