เกษตรฯ เปิดแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2562
เกษตรฯ เปิดแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 134 – 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการปกครอง, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

เกษตรฯ เปิดแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2562
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

โดยสถานการณ์ไม้ผลภาคเหนือ ประกอบด้วย ลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2562 มีปริมาณผลผลิต จำนวน 624,321 ตัน แบ่งเป็น ลำไยในฤดู 341,028 ตัน ลำไยนอกฤดู 283,293 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปริมาณ 675,549 ตัน ลดลง 7.5% เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเกิดฝนแล้ง ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ อากาศร้อน เกิดพายุร้อนและวาตภัย ช่วงที่ผลผลิตออกมาก (peak) ในเดือนสิงหาคม ส่วนลิ้นจี่ ปี 2562 มีปริมาณผลผลิต จำนวน 26,278 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปริมาณ 41,220 ตัน ลดลง 36.25% เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง อากาศร้อนจัด แห้งแล้ง เกษตรกรลดการดูแลรักษาเพราะราคาไม่จูงใจ ช่วงที่ผลผลิตออกมาก (peak) เดือนพฤษภาคม

เกษตรฯ เปิดแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2562
ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์

สำหรับสถานการณ์ไม้ผลภาคใต้ ประกอบด้วย ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ปี 2562 ทุเรียน มีปริมาณผลผลิต จำนวน 445,220 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน 304,267 ตัน เพิ่มขึ้น 46.33% เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น ราคาดี จูงใจให้เกษตรกรบำรุงรักษาดูแลผลผลิตดีขึ้น ทำให้ต้นมีความสมบูรณ์ ออกดอกและติดผลมากขึ้น ช่วงที่ผลผลิตออกมาก (peak) เดือนสิงหาคม มังคุด มีปริมาณผลผลิต จำนวน 156,118 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน 110,364 ตัน เพิ่มขึ้น 41.46% เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น ต้นมีความสมบูรณ์ออกดอกและติดผลมากขึ้น ช่วงที่ผลผลิตออกมาก (peak) เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม เงาะ มีปริมาณผลผลิต จำนวน 69,371 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน 71,884 ตัน ลดลง 3.5% สาเหตุจากอากาศร้อนจัดและน้ำไม่เพียงพอในช่วงเดือนเมษายนส่งผลให้ดอกร่วง ช่วงที่ผลผลิตออกมาก (peak) เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน และลองกอง มีปริมาณผลผลิต จำนวน 67,687 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน 42,870 ตัน เพิ่มขึ้น 57.89% เนื่องจากมีช่วงแล้งเหมาะสมกับการส่งออก และต้นมีความสมบูรณ์ออกดอกเพิ่มขึ้น ช่วงที่ผลผลิตออกมาก (peak) เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม

เกษตรฯ เปิดแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2562

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ ปี 2562 โดยผลไม้ภาคเหนือ ได้แก่ ลำไย เน้นบริหารจัดการลำไยในฤดู ปริมาณ 341,028 ตัน แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้เน้นผลผลิตในฤดู รวม 580,401 ตัน แบ่งเป็น ทุเรียน จำนวน 366,938 ตัน มังคุด จำนวน 145,025 ตัน เงาะ จำนวน 68,438 ตัน โดยการบริหารจัดการเชิงปริมาณเน้นการกระจายผลผลิตในประเทศ แปรรูป และส่งออก ส่วนการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลผลผลิตแต่ละระยะ ตั้งแต่ก่อนเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว และหลังเก็บเกี่ยว มุ่งเน้นการรวมกลุ่มผู้ผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานและยกระดับสู่การรับรอง GAP โดยเฉพาะทุเรียนต้องเร่งป้องปรามผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด การกำหนดมาตรการ ควบคุมทุเรียนอ่อนไม่ให้ออกนอกแหล่งผลิต การพัฒนาล้ง/จุดรับซื้อให้ได้มาตรฐาน GMP เป็นต้น

เกษตรฯ เปิดแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2562

เกษตรฯ เปิดแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2562
บรรยากาศ
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated