กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 วันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก ภายใต้แนวคิด “จิตวิญญาณของกลุ่มยุวเกษตรกร คือ พลังที่ไม่สิ้นสุดในการขับเคลื่อน สร้างและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของของเยาวชนไทยในด้านการเกษตร

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรทุกช่วงอายุ โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่ออาชีพการเกษตรให้กับเยาวชนของชาติ ให้เป็นยุวเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสภาวะผู้นำ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะอาชีพการเกษตรทักษะการดำเนินชีวิต และเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของภาคการเกษตรไทยในอนาคต กรมส่งเสริมการเกษตรจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนทหารการสัตว์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

“โดยนำเสนอภายใต้แนวคิด “จิตวิญญาณของกลุ่มยุวเกษตรกร คือ พลังที่ไม่สิ้นสุดในการขับเคลื่อน สร้าง และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย(Infinite Power the Spirit of 4-H club) สื่อถึงกลุ่มเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ (Head) มีใจรักและมีทัศนคติที่ดีต่อภาคการเกษตร (Heart) มีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำด้วยการทำจริง (Hand) และพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง (Health) โดยงานนี้จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติจริง สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีแก่เกษตรกรรุ่นเยาว์ ผนึกกำลังกลายเป็นเครือข่ายยุวเกษตรกร ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรอิสระเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานด้านเยาวชนเกษตรของไทย” นายสำราญกล่าว

ยุวเกษตรกร 3สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วยการประกวดแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือและเป็นเวทีแสดงความสามารถของยุวเกษตรกรจำนวน 11 รายการ ได้แก่

1.การประกวดคลิปวิดีโอแนะนำกลุ่มยุวเกษตรกร

2.การประกวดการผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร3.การประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ในระดับอุดมศึกษา)

4.การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร

5.การแข่งขันการจัดสวนถาด

6.การแข่งขันเคหกิจและแปรรูปทางการเกษตร (แกงเขียวหวานไก่)

7.การแข่งขันการขยายพันธุ์พืช (ต่อกิ่งแบบเสียบข้างมะม่วง)

8.การแข่งขันกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง

9.การแข่งขันเขียนชื่อพืช แมลง สัตว์ และประมง

10.การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร

11.การประกวดเรียงเมล็ดพืชเป็นรูปภาพ

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความรู้และผลงานของยุวเกษตรกรเพื่อให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งกันและกัน ประกอบด้วยยุวเกษตรกร 9 กลุ่ม คือ กลุ่มยุวเกษตรกรตัวแทนระดับภาค 6 ภาค กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกลุ่มยุวเกษตรกรบนพื้นที่สูง
doae_0638 doae_1329
ทืี่น่าสนใจอีกประการได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้และดูงาน ในโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ที่ครอบคลุมการเกษตรในทุกด้าน ทั้งปศุสัตว์ เกษตรกรรม การแปรรูป และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตร ทำให้ยุวเกษตรกรมีโอกาสศึกษาต้นแบบของการทำการเกษตรอย่างครบวงจร โดยโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความลำบากจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ.2554 เป็นทั้งคลังอาหารสำหรับนักเรียนนายร้อยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เป็นคลังอาหารเลี้ยงสัตว์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรครบวงจรให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจ

doae_0085“หลักการสำคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนางานยุวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่ทำให้เยาวชนมีความสุขในการเรียน การกำหนดเป้าหมายร่วมเพื่อการทำงานอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร  การประเมินความสำเร็จ และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และขยายผล เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้พบเห็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated