จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติให้บริการเกษตรกร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. – 3 ส.ค. นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ
จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติให้บริการเกษตรกร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. – 3 ส.ค. นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการเกษตรกร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม นี้ ตั้งเป้าให้บริการเกษตรกร 11,550 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติให้บริการเกษตรกร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. – 3 ส.ค. นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ
นายสำราญ สาราบรรณ์

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มาอย่างต่อเนื่องกว่า 17 ปี เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2545 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย โดยทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการด้วย

จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติให้บริการเกษตรกร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. – 3 ส.ค. นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ในพื้นที่ 77 จังหวัด ตั้งเป้ามีเกษตรกรจังหวัดละไม่น้อยกว่า 150 ราย รวม 11,550 ราย มาเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งการให้บริการของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำแนกเป็น 11 ด้าน ได้แก่ 1.คลินิกดิน 2.คลินิกพืช 3.คลินิกปศุสัตว์ 4.คลินิกประมง 5.คลินิกชลประทาน 6.คลินิกสหกรณ์ 7.คลินิกบัญชี 8.คลินิกกฎหมาย 9.คลินิกข้าว 10.คลินิกหม่อนไหน 11.คลินิกอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร การกล่าวคำถวายพระพรของประธานในพิธี การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชา การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การฝึกอาชีพด้านการเกษตร การนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการเกษตรของจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร ก่อนเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ เช่น การเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน การเก็บตัวอย่างพืช ดิน สัตว์ และน้ำ ที่มีปัญหามารับบริการอย่างถูกต้อง ซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นขอรับบริการต่อเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนภายในงานได้ฟรี!!!

จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติให้บริการเกษตรกร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. – 3 ส.ค. นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

สำหรับการจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานที่สามารถให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มาให้บริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated