กรมส่งเสริมการเกษตรเผยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2562
กรมส่งเสริมการเกษตรเผยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2562

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง โดยได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งและฝนทิ้งช่วง (War Room) ปี 2562 ขึ้นเพื่อสำรวจสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ และวางแผนเตรียมมาตรการให้การช่วยเหลือเกษตรกรไว้แล้ว โดยศูนย์เฉพาะกิจฯ ได้รับรายงานข้อมูลสถานการณ์เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เสียหายในเบื้องต้น ปรากฏว่า มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 71.41 ล้านไร่ และมีพื้นที่เสียหายในเบื้องต้น จำนวน 838,981 ไร่ แยกเป็น ข้าว 411,549 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 157,943 ไร่ มันสำปะหลัง 119,957 ไร่ และอ้อยโรงงาน 149,532 ไร่ ขณะนี้จังหวัดที่รายงานพื้นที่การเกษตรเสียหายเบื้องต้นยังไม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2562
นายสำราญ สาราบรรณ์

ทั้งนี้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้วจะต้องดำเนินการสำรวจความเสียหายเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน แล้วนำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) วงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 500,000 บาท หากไม่เพียงพอนำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อขอสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด วงเงิน 20 ล้านบาท หากไม่เพียงพอให้ขอสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 50 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2562
แผนการช่วยเหลือเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตรเผยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2562
มาตรการป้องกัน

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แล้งและฝนทิ้งช่วงจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย และช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตราการให้ความช่วยเหลือ คือ ข้าว 1,113 บาท/ไร่ พืชไร่ 1,148 บาท/ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาท/ไร่ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยกับ ธ.ก.ส. เมื่อเกิดความเสียหายและได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมดังนี้ ประกันภัยข้าวนาปี เบี้ยประกัน 85 บาท/ไร่ ค่าสินไหมทดแทน 1,260 บาท/ไร่ สำหรับการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เบี้ยประกัน 59 บาท/ไร่ สินไหมทดแทน 1,500 บาท/ไร่

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2562
เกษตรกรมีความสุข
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated