อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหรณ์ เป็นประธานเปิดและรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหรณ์ เป็นประธานเปิดและรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 9 โดยทีมวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละ มีความรักความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ ประโยชน์ของประเทศชาติ ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯประธานเปิดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยประธานเปิดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยประธานเปิดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยประธานเปิดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated