ม.เกษตรฯ จัดงานวันรำลึกทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน
ม.เกษตรฯ จัดงานวันรำลึกทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงาน “งานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชมรม มก.อาวุโส บุคลากร และนิสิต พร้อมใจกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงหว่านข้าวในแปลงนาหลังตึกขาว (ปัจจุบันคือตึกพืชพรรณของกรมวิชาการเกษตร) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 อันเป็นพระราชกรณียกิจครั้งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายในแผ่นดิน

จุดเครื่องทองน้อย
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานต่อพสกนิกรชาวไทยและข้าวไทย วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี จึงเป็นวาระสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ของกิจกรรมข้าวไทย ที่คนไทยขอน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว อีกทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา

ม.เกษตรฯ จัดงานวันรำลึกทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน

“งานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489” ในปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีรำลึก การฉายวีดิทัศน์ ๕ มิถุนารำลึก พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงยาตรามาหว่านข้าว และวีดิทัศน์ข้าวของพ่อ การแสดงของนิสิตชมรมนาฏศิลป์ การแสดงดนตรีไทยโดยชมรมดนตรีไทย การจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร การเสด็จทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน โดยมีประวัติศาสตร์คำบอกเล่าจากบูรพาจารย์ผู้อยู่ในเหตุการณ์ อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณชวนชม จันทระเปาระยะ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร  ศาสตราจารย์ระพี สาคริก พร้อมกับมีการแจกพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่ผู้มาร่วมงานเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญข้าวที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วย

ม.เกษตรฯ จัดงานวันรำลึกทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน
นิทรรศการ

ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) จากการสัมภาษณ์บูรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณชวนชม จันทระเปารยะ อดีตหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2540 สรุปได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาเพื่อทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489 โดยเสด็จฯเยี่ยมตึกเคมี (ตึกสัตวบาล ปัจจุบันคือตึกหอประวัติ มก.) เพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อาจารย์ ข้าราชการ และนิสิตเฝ้าฯ และพระราชทานพระบรมราโชวาท แล้วเสด็จฯต่อไปยังสโมสรข้าราชการ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังตึกขาว(ตึกพืชพรรณ)และเสวยพระกระยาหารที่นั่น..ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 เสด็จฯ ลงยังชั้นล่างเพื่อทอดพระเนตรการแสดงเกี่ยวกับการเกษตร แล้วเสด็จฯไปนาทดลองซึ่งอยู่หลังตึก ทรงหว่านข้าวและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราษฎรทูลเกล้าฯถวายของแล้วเสด็จฯ กลับ

อ.ดำรงค์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated