“ปัจจุบันปัญหาหนึ่งของการเกษตร คือเกษตรกรยังไม่สามารถเข้าถึงพันธุ์ดี และ พันธุ์ดียังมีราคาแพง ในขณะที่พืชหลายชนิดเรายังต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศอยู่มาก กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง ทั่วประเทศ” นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวระหว่างภายหลังเป็นประธานงานเปิดบ้านกองขยายพันธ์พืช ที่ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีเป้าหมายเพื่อรองรับการผลิตและขยายพันธุ์พืชในชั้นพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายไปสู่ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ศูนย์พันธุ์พืชชุมชน Young Smart Farmer แปลงใหญ่ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่มีความต้องการ ผ่านกลไกงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และยังผลิตรองรับพืชเศรษฐกิจที่มีปัญหาโรคพืชแฝงติดไปกับต้นพันธุ์ เช่น ท่อนมันสำปะหลัง

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ซ้าย) นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(กลาง)นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช (ขวา) ร่วมใหข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯทั้ง 10 แห่ง
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ซ้าย) นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(กลาง)นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช (ขวา) ร่วมใหข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯทั้ง 10 แห่ง

“ในการดำเนินการนั้นได้มีการปรับพื้นที่ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 10 ศูนย์ ซึ่งเดิมคือ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ซึ่งมีภารกิจหลักในการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่แล้ว และปรับปรุงให้เป็นศูนย์ขยายพันธุ์พืชให้ครบทุกวิธี ตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ การใช้ท่อนพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อสู่เกษตรกร และจัดตั้งกองขยายพันธุ์พืชในการกำกับดูแล “

66105613_1242783725899587_167385084662382592_n

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า สำหรับศูนย์ฯ ได้กระจายอยู่ทั่วประเทศ 10 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช ชลบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ลำพูน และพิษณุโลก ซึ่งในการทำงานนั้นจะเน้นวิเคราะห์ความต้องการด้านการผลิต ผ่านขับเคลื่อนผ่านกระบวนการงานส่งเสริมการเกษตร มี สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ทำงานร่วมกัน

6

ส่วน นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช กล่าวเพิ่มเติมว่า กองขยายพันธุ์พืช เริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2561 โดยได้ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดชลบุรี, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, มหาสารคาม และอุดรธานี จัดทำแปลงพันธุ์ไม้ผลยืนต้น พืชผักสมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ กว่า 102 ชนิด พื้นที่ 838 ไร่ สำหรับเตรียมความพร้อมในการผลิตต้นพันธุ์พืชพันธุ์ดี รวมถึงผลิตแม่พันธุ์พืชพันธุ์ดีในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ สตรอว์เบอร์รี่ สับปะรดผลสด หน่อไม้ฝรั่ง กล้วยหิน อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และอื่น ๆ รวมกว่า 17 ชนิด มากกว่า 255,000 ต้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผลิตและขยายพันธุ์พืชให้มีความเข้าใจในการผลิตและขยายพันธุ์พืชตลอดทั้งกระบวนการผลิต

หน่อไม้ฝรั่ง ผลงานศูนย์ขยายพันธ์พืช ที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่อไม้ฝรั่ง ผลงานศูนย์ขยายพันธ์พืช ที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี

“สำหรับ ปีหน้ามีแผนผลิตพืชพันธุ์ดี กว่า 1 ล้านต้น เช่น ต้นพันธุ์อ้อยโรงงาน โดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 100,000 ต้น เพื่อแก้ไขปัญหาโรคใบขาวซึ่งติดไปกับท่อนพันธุ์, ต้นพันธุ์กล้วยหิน โดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 200,000 ต้น เพื่อแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยวจากแบคทีเรีย, ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง 100,000 ท่อน แก้ไขปัญหาหัวเน่าและใบด่าง , ต้นพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ โดย เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 100,000 ไหล เพื่อรองรับผลิตสตรอว์เบอร์รี่นอกฤดูในโรงเรือน รวมไปถึงต้นพันธุ์สับปะรดผลสด โดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 600,000 ต้นเพื่อรองรับการผลิตเพื่อการส่งออก และพืชอื่นๆ ตามความต้องการของพื้นที่อีกกว่า 30 ชนิด” นายวิชัย กล่าวในที่สุด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated