ม.เกษตรฯ ขยายผลงานวิจัย “สูตรผสมเกลือสมุนไพร” ลดโซเดียมให้เอกชนจำหน่ายได้
ม.เกษตรฯ ขยายผลงานวิจัย “สูตรผสมเกลือสมุนไพร” ลดโซเดียมให้เอกชนจำหน่ายได้

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัย “สูตรผสมเกลือสมุนไพร” แก่ น.ส.ณิชารีย์ พานิชเจริญดี บริษัท ทานสาระ จำกัด นำไปพัฒนาต่อยอด หรือสร้างผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ในระยะเวลา 5 ปี จากผลงานวิจัยของ น.ส.ชุษณา เมฆโหรา นักวิจัยฝ่ายโภชนการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พัฒนาคิดสูตรผสมเกลือสมุนไพร ลดโซเดียม  25 % รสชาติความเค็มเหมือนเกลือปรุงอาหารทั่วไป เหมาะสำหรับคนรักษาสุขภาพ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ม.เกษตรฯ ขยายผลงานวิจัย “สูตรผสมเกลือสมุนไพร” ลดโซเดียมให้เอกชนจำหน่ายได้
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ลงนามบันทึกข้อตกลง…

น.ส.ชุษณา เมฆโหรา หัวหน้านักวิจัย กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันการบริโภคโซเดียม เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง รวมทั้งก่อให้เกิด “พฤติกรรมติดเค็ม” ทำให้คนมีแนวโน้มจะบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะคนไทยบริโภคโซเดียมสูงถึงวันละ 4,350 มิลลิกรัม มากกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดถึง 2 เท่าหรือปริมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน  จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาศึกษา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้คุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยร่วมกับการปรับขนาดอนุภาคของเกลือ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณโซเดียมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 25 แต่ยังคงรสชาติเค็มใกล้เคียงกับเกลือปรุงอาหารทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้รักสุขภาพ ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่ต้องจำกัดปริมาณโซเดียม เพื่อให้ประชาชนลดการบริโภคโซเดียมลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และนำไปสู่การลดลงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้ภาคเอกชนจะนำไปต่อยอดพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนี้เพื่อผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาดต่อไป

ม.เกษตรฯ ขยายผลงานวิจัย “สูตรผสมเกลือสมุนไพร” ลดโซเดียมให้เอกชนจำหน่ายได้
น.ส.ชุษณา เมฆโหรา

สำหรับบริษัท หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ น.ส.ชุษณา เมฆโหรา โทรศัพท์ 089-119-7891

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated