กรมส่งเสริมการเกษตรสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยกระดับสู่ Smart Farmer

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่และสินค้า พัฒนาสู่ความเป็น Smart Farmer และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในงานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ ณ โรงแรมเวสท์เกต เรสซิเดนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เล็งเห็นบทบาทความสำคัญของ “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร” จึงจัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศขึ้น เพื่อใช้เป็นเวทีกลางระดมแนวคิดการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และสตรีในภาคการเกษตร ให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรโดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่และสินค้า พัฒนาให้เป็น Smart Farmer และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตรสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยกระดับสู่ Smart Farmer
นายชาตรี บุญนาค

อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นภารกิจสำคัญที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแกนนำหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นผู้สนับสนุนสมาชิกในครัวเรือนให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดี จึงขอฝากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประธานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ และผู้นำสตรีภาคการเกษตรทุกท่านได้ร่วมมือ ร่วมแรงขับเคลื่อนพัฒนางานดังกล่าวไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับประโยชน์ อันจะส่งผลดีต่อภาคการเกษตรของประเทศโดยรวม

กรมส่งเสริมการเกษตรสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยกระดับสู่ Smart Farmerรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นสถาบันเกษตรกรที่มีบทบาทและความสำคัญภายใต้การกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร มาตั้งแต่ปี 2513 โดยมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านกำลังแรงงาน ด้านความคิดในการพัฒนาการเกษตรและสังคมเกษตรกร ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงระดับประเทศ มุ่งส่งเสริมให้สตรีในภาคเกษตรรวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามความสมัครใจ ทำงานเป็นหมู่คณะภายใต้กติกากลุ่มและบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ ยึดหลักบริหารจัดการกลุ่มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงต่อยอดเป็นวิสาหกิจชุมชนและเชิงธุรกิจ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจึงนับเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรและรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated