กรมชลฯ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น สร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม-จ.แพร่
รองอธิบดีกรมชลประทาน นำสื่อลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยมเมืองแพร่

รองอธิบดีกรมชลประทาน นำสื่อลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น สร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยมเมืองแพร่ และสุโขทัย ชี้ช่วยสร้างประโยชน์อย่างมาก พร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผล EIA

ผู้สื่อข่าว “เกษตรก้าวไกล” รายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พค.2562 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ และ นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทาน ได้นำคณะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อติดผลการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้มอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม พื้นที่อำเภอลอง ซึ่งเป็นหนึ่งขั้นตอนของการดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม ซึ่งเป็นโครงการที่กรมชลประทานกำลังดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลุ่มแม่น้ำยมเขตอำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

กรมชลฯ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น สร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม-จ.แพร่
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์

โดยการดำเนินงานนั้นกรมชลประทานได้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแค่เริ่มโครงการ โดยได้เสนอผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการให้บรรลุผล และเป็นการสร้างการยอมรับความมั่นใจของประชาชน

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อำเภอลอง เช่นในพื้นที่ตำบลปากกางประชาชนในพื้นที่ต่างเห็นด้วยกับการดำเนินของกรมชลประทานในครั้งนี้ เพราะจะสร้างประโยชน์แก้ไขปัญหาในช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนแผนดำเนินการ ยอมสละพื้นที่ทำกินของตนเองให้กับกรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างส่วนอาคารบังคับน้ำ เช่น นายธนชัย วิริยะสกุลวานิช ซึ่งได้เสียสละพื้นที่ 50 ไร่เพื่อให้การดำเนินการของกรมชลประทานแล้วเสร็จ โดยกล่าวว่า เนื่องด้วยเห็นว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์อย่างมากให้กับชาวอำเภอลอง ซึ่งถ้าไม่ร่วมมือให้ความร่วมมือแล้ว อนาคตของประชาชนในพื้นที่นี้ต้องลำบากมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากในช่วงนี้ต้องประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำมาเพื่อทำการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบกับชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมาก

กรมชลฯ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น สร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม-จ.แพร่ขณะเดียวกันนายเฉลิมเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการศึกษความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม ประกอบด้วย 4 งานหลักคือ หนึ่ง การทบทวนแผนหลักการบริหารจัดการน้ำและการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ำยม สอง การศึกษาความเหมาะสม (FS) โรงการอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อย่างน้อย 4 โครงการ สาม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) และ สี่ การประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนรวมของประชาชน และงานสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเมื่อได้ผลการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งไปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ) เพื่อพิจารณาต่อไป

กรมชลฯ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น สร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม-จ.แพร่สำหรับการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลุ่มน้ำยมในพื้นที่จังหวัดแพร่และสุโขทัย จะดำเนินการก่อสร้างรวม 4 แห่ง ประกอบด้วย

หนึ่ง อาคารบังคับน้ำบ้านวังน้ำเย็น (ปตร.พระธาตุแหลมลี่) หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายคำ ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

สอง อาคารบังคับน้ำบ้านหาดอ้อม (ปตร.วังขอนแดง ) หมู่ที่ 2 บ้านวังชิ้น ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สาม อาคารบังคับน้ำบ้านบานชื่น (ปตร.เวียงเชี่ยงชื่น) หมู่ที่ 4 บ้านดอนระเบียง ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สี่ อาคารบังคับน้ำบ้านเกาะน้อย (ปตร.หาดเสี้ยว) หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

กรมชลฯ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น สร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม-จ.แพร่โครงการอาคารบังคับน้ำทั้ง 4 แห่งนี้ จะช่วยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ของทั้ง 2 จังหวัด ที่เดิมนั้นจะขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย โดยพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการรวมทั้งสิ้น 162,000 ไร่

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated