กรมชลฯ มั่นใจ “อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ พัทลุง” เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนและแก้น้ำท่วมได้
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะและบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่สำรวจจุดที่จะทำการศึกษาเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่...

เมื่อวันที่ 22 พฤกษภาคม 2562 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำนาท่อม จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่เพาะปลูก ได้แก่ ข้าวและยางพารา ซึ่งมักจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรเกือบทุกปี

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ...อธิบายจุดที่ทำการศึกษาเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ พัทลุง
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ…อธิบายจุดที่ทำการศึกษาเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ พัทลุง

กรมชลประทาน จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาบรรทัด ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(โซน C) มากกว่า 500 ไร่ และมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางส่วนอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด จึงเข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 54 โดยขั้นตอนการศึกษาจะดำเนินตามแนวทางขอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การศึกษาความเหมาะสมโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมของประชาชนอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ พัทลุง

สื่อมวลชนลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
สื่อมวลชนลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง “อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่” ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ส่วนพื้นที่ชลประทานอยู่ในเขตอำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอเมืองพัทลุง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีระยะเวลาศึกษา 360 วัน เริ่มตั้งแต่ 18 เมษายน 2562 จนถึง 11 เมษายน 2563

นายบำรุงรัตน์ พลอยดำ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด บอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือ
นายบำรุงรัตน์ พลอยดำ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด บอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือ

“การพัฒนาโครงการฯ นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากแล้ว ยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มีปริมาณน้ำมั่นคง ลดความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร อีกทั้ง ยังจะช่วยยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯและบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้น จากผลิตผลทางเกษตรที่จะได้ผลและมีคุณภาพที่ดีขึ้น” รองอธิบดีกรมชประทาน กล่าว (ชมคลิป รองอธิบดี พบประชาชน https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/870175463343646/)

พบประชาชน
พบประชาชน
ร่วมถ่ายภาพกับประชาชนในพื้นที่
ร่วมถ่ายภาพกับประชาชนในพื้นที่

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบให้แสดงความคิดเห็น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกเสียดาย เพราะมีความผูกพันกับพื้นที่มาเป็นเวลานาน แต่ก็พร้อมที่จะเสียสละหากกรมชลประทานศึกษาแล้วได้ประโยชน์กับส่วนรวมมากกว่า แต่ก็อยากให้ช่วยเหลือจัดหาที่ทำกินหรือตอบแทนให้เกิดความพอดี (ชมคลิปได้ที่ https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/1241532036006645/)

อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ พัทลุง

ดูงานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองนาท่อม...
ดูงานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองนาท่อม…

อนึ่ง ในวันเดียวกันนี้ คณะของรองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ไปดูงานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองนาท่อม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ซึ่งการก่อสร้างรุดหน้า 80 % และมีกำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2562 ก่อสร้างขึ้นเพื่อบริหารควบคุมการผันน้ำจากคลองนาท่อมเข้าสู่คลองระบายน้ำลำเบ็ด (โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง) (ชมคลิปได้ที่ https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/413684172551220/) และยังเดินทางไปที่ฝายนาท่อม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อน้ำอุปโภคบริโภคของการประปาพัทลุงอีกด้วย ซึ่งทั้ง 2 โครงการที่มาตรวจเยี่ยมนี้ เป็นโครงการที่ได้รับน้ำมาจากอ่างเก็บเก็บน้ำคลองใหญ่โดยตรง ซึ่งอ่างเก็บน้ำจะตั้งอยู่เหนือขึ้นไป

ฝายนาท่อม...
ฝายนาท่อม…
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated