ฤกษ์ดีรับปีใหม่ไทย ม.เกษตรฯ เปรี้ยง ! ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
ฤกษ์ดีรับปีใหม่ไทย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากร มก. ประกาศย้ำ ! แสดงเจตจำนงสุจริต ดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 7.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์และมีต้นนนทรีทรงปลูกของรัชกาลที่ 9 จำนวน 9 ต้น อยู่เบื้องหน้าหอประชุมใหญ่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากร ประกาศย้ำเจตนารมณ์ แสดงเจตจำนงการบริหารงานและดำเนินงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมประกาศขับเคลื่อนและปรับปรุงการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินจาก สำนักงาน ปปช. ต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2561 นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 89.49 ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนระดับสูงมาก โดยเป็นลำดับที่ 7 ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 81 หน่วยงาน ทั้งนี้ภายหลังจากการประกาศเจตจำนงสุจริตแล้ว ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีศักราชใหม่ของไทย เนื่องในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรีประจำปี 2562 “สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน”ฤกษ์ดีรับปีใหม่ไทย ม.เกษตรฯ เปรี้ยง ! ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้เริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ โดยการแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง โดยมีเครื่องมือในการประเมิน คือ 1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)  2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ 3. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการดำเนินการแล้ว 3 ปี โดยมีผลการดำเนินการในปี 2561ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  89.49 จากคะแนนเต็ม 100 โดยอยู่ในอันดับที่ 7 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยจำนวน 81 แห่ง ในช่วงปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรภายในหน่วยงานคณะ สถาบัน สำนัก

นอกจากนั้น ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ เรื่อง กำหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษ และในการจัดสัมมนาโครงการนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ดีตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 โดยกองคลังจำนวน 2 ครั้งฤกษ์ดีรับปีใหม่ไทย ม.เกษตรฯ เปรี้ยง ! ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

ในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 นี้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดงานสงกรานต์และเชิญบุคลากรทุกท่านมาร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกันในตอนเช้า และขอใช้โอกาสอันเป็นมงคลนี้ ในนามของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชนโดยครอบคลุมนโยบายทั้ง 6 ด้านได้แก่ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในองค์กร ด้านการสื่อสารภายในองค์กร โดยขอให้ทุกท่านร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป

(ข่าวโดย : นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated