การพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยภาครัฐ ได้เริ่มให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 โดยสนับสนุนให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยพร้อมเป็นครัวของโลก เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” โดยจะใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-2564  มีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในปี 2564 ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ เพิ่มสัดส่วน ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ ร้อยละ 40 และตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 60 รวมทั้งยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น  ให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อมเป็นผู้นำต้นแบบในการดำเนินการเพื่อให้มีอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน ทั้งนี้ให้ยึดการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก (ระเบิดจากข้างใน) โดยมีพื้นที่ 7 แห่งเป็นเป้าหมาย ได้แก่ 1) พื้นที่ที่ใกล้โรงพยาบาล 2) พื้นที่ที่ใกล้โรงเรียน 3) พื้นที่ที่ใกล้โรงแรม 4 ) พื้นที่ คทช. 5) พื้นที่ สปก. 6) พื้นที่ของภาคเอกชนที่ร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์และ 7) พื้นที่อื่นๆ ที่แต่ละจังหวัดกำหนดเอง เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรมีความพร้อมทำเกษตรอินทรีย์และให้บูรณาการพื้นที่เป้าหมายร่วมกันในพื้นที่

มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัยฯ 27 – 28 เมษายน...อย่าพลาด!

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน  กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดงาน มหกรรมเกษตรอินทรีย์ “เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน” ขึ้นในวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและการตลาด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืนต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ และการเสวนนาตีแผ่คัมภีร์ เคล็ดลับการทำเกษตรอินทรีย์ให้ประสบผลสำเร็จ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ และสวนสืบสานศาสตร์พระราชา การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีภาคอีสาน การบริการตรวจวิเคราะห์ดิน การร่วมประกาศปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดินจึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาเที่ยวงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ และเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เป็นโอกาสดีที่จะได้รวมพลคนหัวใจเกษตรอินทรีย์ รวมพลังทำดินดี ผลิตอาหารปลอดภัย ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่ผลิตอาหารปลอดภัยที่ดีสุดของโลก

มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัยฯ 27 – 28 เมษายน...อย่าพลาด!

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated