กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนประชาชนทำบัญชี สร้างพลังการออม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนประชาชนทำบัญชี สร้างพลังการออม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมการทำ “บัญชี” ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือนำทางให้ผู้ทำบัญชี “ทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น เห็นเงินออม” เกิดแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยนตนเองสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ในการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องด้านการเกษตร สร้างฐานชีวิตให้มั่นคง เข้มแข็ง ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ พร้อมทั้งเป็นพลเมืองดี ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนประชาชนทำบัญชี สร้างพลังการออม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลของปวงชนชาวไทยและด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสอันดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้พสกนิกรไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สมดั่งพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองงานตามพระราชดำริมาโดยตลอด และเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายบุคคล จึงได้จัดทำ“โครงการทำบัญชีส่งเสริม การออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ขึ้น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แลtเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการสร้างพลังการออม : ออมเงิน ออมความดี เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวิถีการออมด้วยบัญชี อันจะนำไปสู่วิถีการใช้ชีวิตอย่างมีวินัยทางการเงิน เกิดกลไกที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 100,000 คน และกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสิ้นสุดในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมระยะเวลา 4 เดือน (เมษายน-กรกฎาคม 2562) แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนประชาชนทำบัญชี สร้างพลังการออม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ1.) กิจกรรม “ทำบัญชีส่งเสริมการออม” เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน ได้เกิดแรงกระตุ้นในการสร้างวินัยทางการเงิน ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน มีเงินออม

2.) กิจกรรม “สร้างพลังการออม : ออมเงิน ออมความดี”เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีเงินออม
เกิดขึ้น โดยตั้งเป้าหมายมีเงินออมรวมกัน จำนวน 10,000,000 บาท

“โครงการฯ นี้ จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนรู้และเข้าใจประโยชน์ของการทำบัญชีและการมีเงินออม ซึ่งข้อมูลทางบัญชีสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ผู้ทำบัญชีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จ เกิดการต่อยอด สร้างเครือข่ายขยายผลในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาตนเองและชุมชนได้ต่อไป” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนประชาชนทำบัญชี สร้างพลังการออม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนประชาชนทำบัญชี สร้างพลังการออม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated