มก. จับมือภาคเอกชน บูรณาการองค์ความรู้ พร้อมศูนย์เรียนรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน
มก. จับมือภาคเอกชน บูรณาการองค์ความรู้ พร้อมศูนย์เรียนรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือภาคเอกชน ร่วมสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน พร้อมตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน และพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชทั้งสองชนิดให้มีคุณภาพและเพิ่มผลผลิตที่ยั่งยืน

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น และ คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น ร่วมลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับบริษัท ไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน เพื่อส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน จัดทำหลักสูตรการสอนทางด้านยางพาราและปาล์ม ตลอดจนพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มก. จับมือภาคเอกชน บูรณาการองค์ความรู้ พร้อมศูนย์เรียนรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านยางพาราและปาล์มอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ มีความพร้อมด้านบุคลากร คณาจารย์ที่มีประสบการณ์ มีหลักสูตรที่มีคุณภาพหลากหลายสาขา อันจะมาบูรณาการร่วมกัน ประกอบกับมีเครื่องมือ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านยางพาราและปาล์มได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมทั้งสองชนิดของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับบริษัท ไทย อีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด และบริษัท ไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด ที่จะร่วมกันสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนด้านยางพาราและปาล์ม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมทั้งสองชนิดได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์มของประเทศไทย

ความร่วมมือโครงการนี้เป็นการผนึกกำลังกันในการผลิตบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเกษตรด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำหลักสูตรการสอนทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน และพัฒนางานวิจัยทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน รวมถึงเครื่องมือสถานที่ โดยกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น สนับสนุนการจัดทำหลักสูตร เตรียมหัวข้อวิจัยและสนับสนุนการส่งตัวอย่างทดสอบของหัวข้อวิจัย ซึ่งจะก่อเกิดผลประโยชน์ในด้านองค์ความรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาผลผลิตต่อไปอย่างยั่งยืน และวิจัยคิดค้นนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต

มก. จับมือภาคเอกชน บูรณาการองค์ความรู้ พร้อมศูนย์เรียนรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ทั้งแบบ degree และ non-degree ตอบโจทย์ความต้องการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใต้ชุดวิชานวัตกรรมของยางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยตรงภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ อีกทั้งความร่วมมือแบบบูรณาการหลายภาควิชาและคณะในการทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้มีองค์ความรู้ครอบคลุมในหลายมิติ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานโครงการทั้งหมดของการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated