กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2562 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันรับทราบผลการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (Road Map 62) ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 และ 2) และพิจารณากำหนดแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 และ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ ปี 2562 ที่ได้รับการจัดสรรไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562
นายโอภาส ทองยงค์

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กำหนดกรอบทิศทางการทำงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการพัฒนางานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมภารกิจหลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยได้วางยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ตามวิสัยทัศน์ “ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้” ขับเคลื่อนงานตามภารกิจหลักในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นต่อสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร เกษตรกร และประชาชนได้นำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่โปร่งใสและเข้มแข็ง และกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (Road Map 62) เพื่อเป็นกรอบการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่กำหนด และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562

ทั้งนี้ กรมฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามทิศทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (Road Map 62) ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 และ 2) พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง และเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ ซึ่งหากมีความจำเป็น อาจมีการปรับแผนงานให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่กรมฯ กำหนด และเป็นการสร้างความร่วมมือ บูรณาการการปฏิบัติงานภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย

ในการประชุมสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรอบระยะเวลา 6 เดือน โครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การบริหารจัดการงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ การปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ และการประชุมระดมสมอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง ผู้เชี่ยวชาญในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายระดับชำนาญการพิเศษในส่วนกลาง รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำเสนอผลการประชุม เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจหลักของกรมฯ ต่อไป.

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated