มกอช.มอบป้ายสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ตลาด อ.ต.ก.ต้อนรับตรุษจีน
มกอช.มอบป้ายสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ตลาด อ.ต.ก.ต้อนรับตรุษจีน

นายวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ มกอช. ในการเป็นประธานมอบป้ายสถานที่จำหน่าย สินค้า Q ประเภทตลาดสด ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) (สำนักงานใหญ่) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

มกอช.มอบป้ายสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ตลาด อ.ต.ก.ต้อนรับตรุษจีน
นายวิทวัสก์ สาระศาลิน

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ส่งเสริมให้สินค้า Q เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับของผู้บริโภค ส่งเสริมผู้ผลิตสินค้า Q ที่อยู่ในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการเข้าถึงช่องทางจำหน่ายต่าง ๆ และเพื่vประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสถานที่จำหน่ายและแหล่งผลิตสินค้า Q อันเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย

ทั้งนี้ สำหรับตลาด อ.ต.ก. ได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด มีแผงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 แผง ทำให้สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน นอกจากนั้นมกอช. มีตลาดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ตลาด ทั่วกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดอ่อนนุช ตลาดนครไท เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคมีความมั่นใจในการบริโภคสินค้าเกษตรที่ผ่านกระบวนการรับรองและมั่นใจได้ว่า สินค้า Q มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง

มกอช.มอบป้ายสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ตลาด อ.ต.ก.ต้อนรับตรุษจีนมกอช.มอบป้ายสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ตลาด อ.ต.ก.ต้อนรับตรุษจีน

มกอช.มอบป้ายสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ตลาด อ.ต.ก.ต้อนรับตรุษจีน
ร้านค้าต่างๆ ที่ร่วมโครงการ
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated