กาแฟไทยยังไปได้ไกล กรมส่งเสริมการเกษตรมั่นใจสู่ตลาดอาเซียน
งานประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร ชูเอกลักษณ์และความสำเร็จกาแฟไทยในงานประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ประเทศไทยอยู่ในเขต “Bean Belt” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกกาแฟ และมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม สามารถปลูกกาแฟได้ทั้งพันธุ์อาราบิก้า ในพื้นที่ภาคเหนือ และพันธุ์โรบัสต้าในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้ถ่ายทอดความรู้ด้านกาแฟแก่เกษตรกร ให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของกาแฟไทยที่จะออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและอาเซียน

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตกาแฟในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟรวมกลุ่มจัดหาปัจจัยการผลิต ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว รวมกลุ่มจำหน่ายผลผลิตกาแฟ รวมถึงเชื่อมโยงตลาดและสร้างเครือข่ายกาแฟ โดยปัจจุบันมีแปลงใหญ่กาแฟจำนวน 28 แปลง พื้นที่รวม 11,443 ไร่ เกษตรกรจำนวน 1,284 ราย อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย เช่น GAP, Organic Thailand และมาตรฐานสากล เช่น AsianGAP, EurepGAP, IFOAM, USDA, EU ฯลฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรฐานเมล็ดกาแฟไทย เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับมาตรฐานการผลิตเมล็ดกาแฟไทยโดยการจัดประกวดเมล็ดกาแฟที่ยึดหลักเกณฑ์การตัดสินตามมาตรฐานสากล ซึ่งเมล็ดกาแฟที่ชนะการประกวดสามารถทำชื่อเสียงให้กับสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสามารถต่อยอดธุรกิจการผลิตกาแฟต่อไปได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและวิสาหกิจชุมชน โดยถ่ายทอดความรู้ทางด้าน การผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินธุรกิจกาแฟได้อย่างยั่งยืนกาแฟไทยยังไปได้ไกล

“กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจกาแฟทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากจะได้ลิ้มรสกาแฟไทยแล้ว ภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กาแฟไทย รวมถึงพัฒนาการสร้างและการขยายตลาดกาแฟไทยทั้งในและต่างประเทศ โดยหวังให้งานครั้งนี้เป็นเวทีจุดประกายให้ผู้สนใจกาแฟอีกจำนวนไม่น้อย ได้เข้ามาสู่ธุรกิจ และอุตสาหกรรมกาแฟ เพื่อพัฒนาวงการกาแฟของอาเซียนให้ก้าวหน้าต่อไป” นายสำราญกล่าวกาแฟไทยยังไปได้ไกล

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated