เกิดแล้ว “โรงเรียนกลางอากาศผู้สูงอายุ” ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือกับ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุ ม.ก. โดยมี ผศ.รัชด ชมพูนิช รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธี...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จับมือ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) เพื่อดำเนิน “โครงการด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ” หรือ “โรงเรียนกลางอากาศผู้สูงอายุ” โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ (ด้านซ้าย) และ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ (ด้านขวา)
นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ (ด้านซ้าย) และ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ (ด้านขวา) ส่วนคนกลางคือ ผศ.รัชด ชมพูนิช รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …ประธานในพิธีลงนามครั้งนี้

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก คือ การสูงวัยของประชากร โดยจะเห็นได้จากในปี พ.ศ.2559 โลกมีประชากรทั้งหมดประมาณ 7,433 ล้านคน ในจำนวนนี้มีประชากรสูงอายุ จำนวน 929 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของประชากรทั้งหมด (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559) สำหรับประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ มาตั้งแต่ปี 2548 และกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุสมบูรณ์ในปี 2564 คือ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยคาดการณ์ว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ทั้งประเด็นด้านงบประมาณ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตประชากรโดยรวม ซึ่งปัจจุบันภาครัฐใช้งบประมาณดูแลผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปีตามสัดส่วนของผู้สูงอายุเกิดแล้ว “โรงเรียนกลางอากาศผู้สูงอายุ” ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวต่อว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงมีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ และเป็นกลไกในการให้ท้องถิ่นและชุมชนนำไปขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาทักษะชีวิตมีกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชน ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ภูมิความรู้และประสบการณ์ ทำให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง และชุมชนประจักษ์ในศักยภาพและพลังของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข รวมถึงมีสุขภาพจิตและกายที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น ลดภาวะการพึ่งพิงและเป็นพลังให้กับสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุระดับภูมิภาคในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผ่านกลไกสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายต่างๆ และร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 1,424 แห่ง โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุน ทำหน้าที่เป็นสื่อกระจายเสียง

“กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของ “โครงการด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ” รวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือดำเนินกิจกรรมให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้ง เพื่อให้ประชากรผู้สูงวัย ภูมิใจกับการยืนอยู่ในสังคม ได้ด้วยตัวเอง และเป็นกำลังสำคัญของชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ต่อไป” นางสาวแรมรุ้ง กล่าว

บรรยากาศพิธีลงนาม
บรรยากาศพิธีลงนาม

ด้าน ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุ ม.ก. กล่าวว่า สถานีวิทยุ ม.ก. เป็นหน่วยงานสนับสนุน ทำหน้าที่เป็นสื่อกระจายเสียง ด้านการเกษตร ภาษา วัฒนธรรม และบริการสาธารณะ ในการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและสังคม ด้วยการผลิตเนื้อหา ผลิตรายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน งานด้านส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ผลิตสปอตรณรงค์กิจกรรมต่างๆ งานบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดสู่ประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุม ในทุกเรื่อง ทุกด้านอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 ที่มีแผนในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ และ 1 ในการปฏิรูปประเทศคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

“เพื่อให้การดำเนินงานการช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สถานีวิทยุ ม.ก. จึงร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ดำเนิน “โครงการด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ” โดยการนำองค์ความรู้และหลักสูตรต่างๆ ที่มีอยู่ของกรมกิจการผู้สูงอายุ มาผลิตรายการ เพื่อออกอากาศตามผังรายการหลัก ของสถานีฯ โดยถ่ายทอดผ่านสัญญาณเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) ด้วยระบบเอ.เอ็ม.สเตอริโอ ทั้ง ๔ ภูมิภาค ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อดิจิทัล” ผอ.สถานีใหญ่ สถานีวิทยุ ม.ก. กล่าว

สถานีวิทยุ ม.ก. สัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มาร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้
สถานีวิทยุ ม.ก. สัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มาร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้
ผู้สูงอายุมาร่วมในพิธีครั้งนี้
ผู้สูงอายุมาร่วมในพิธีครั้งนี้

(ขอบคุณภาพบางส่วนจากเฟสบุ๊ค ภัคนิจ งามเกษม)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated